Συνεργασία μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών

33. Η Κεντρική Τράπεζα και η ΥΕΑΣΕ συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα που τους ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου.