Εποπτεία και επιθεώρηση ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

32.-(1) Κάθε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Αρμόδια Αρχή οφείλει, όταν κληθεί από την Αρμόδια Αρχή, να θέσει στη διάθεσή της για εξέταση τα ρευστά διαθέσιμα και άλλα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος στο οποίο έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας, καθώς και σε κάθε αντιπρόσωπο μέσω του οποίου το ίδρυμα παρέχει ή προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες, σε κάθε υποκατάστημα μέσω του οποίου το ίδρυμα λειτουργεί ή προτίθεται να λειτουργεί, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω του οποίου το ίδρυμα ασκεί ή προτίθεται να ασκεί δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της διανομής και εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήματος, και σε κάθε εξωτερική οντότητα στην οποία το ίδρυμα αναθέτει ή προτίθεται να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες ή άλλες εργασίες της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος ή της παροχής υπηρεσιών πληρωμής.

(3) Σε περίπτωση που ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Αρμόδια Αρχή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του Μέρους III του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε οδηγίας εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης οδηγίας που συνιστά ατομική διοικητική πράξη, ή με τους όρους της άδειάς του, ή όταν υφίσταται κίνδυνος να ελαττωθεί η ικανότητα του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος για έγκαιρη αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του, η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτήσει από το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος να λάβει αμέσως τέτοια μέτρα για θεραπεία της κατάστασης όπως η Αρμόδια Αρχή ήθελε ορίσει, περιλαμβανομένων του περιορισμού των εργασιών του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, της απομάκρυνσης οποιουδήποτε συμβούλου, πρώτου εκτελεστικού διευθυντή, διευθυντή, μέλους της επιτροπείας ή του συμβουλίου, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος και της διατήρησης ιδίων κεφαλαίων πάνω από το ελάχιστο επίπεδο που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 12.