ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Υποβολή καταγγελιών

29.-(1) Η κατά το άρθρο 37 αρμόδια εποπτική αρχή διερευνά καταγγελίες που υποβάλλουν οι κάτοχοι ηλεκτρονικού χρήματος και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του Μέρους IV.

(2) Η εποπτική αρχή δύναται να ρυθμίζει με οδηγία της τη διαδικασία υποβολής και διερεύνησης καταγγελιών. Η εποπτική αρχή υποδεικνύει στον καταγγέλλοντα την ύπαρξη του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης που συνιστάται δυνάμει του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου ή τον ενημερώνει για την ύπαρξη διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 30, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Κάθε εποπτική αρχή υποχρεούται να παραλαμβάνει καταγγελίες που υποβάλλουν οι κάτοχοι ηλεκτρονικού χρήματος και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του Μέρους IV από εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος που εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και να τις προωθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

30.-(1) Η κατά το άρθρο 37 αρμόδια εποπτική αρχή οργανώνει διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Μέρος IV και των οποίων δεν επιλαμβάνεται ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης:

Νοείται ότι κάθε αρμόδια εποπτική αρχή επιλαμβάνεται οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει από έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος σε σχέση με την οποία είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 37.

(2) Κάθε αρμόδια εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών.

(3) Καθόσον αφορά εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος που είναι συνεργατικές εταιρείες, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 52 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.