ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (RING FENCING)
Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ προσώπου το οποίο υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλο πρόσωπο

41.-(1) Σε περιπτώσεις που τίθενται ή επιβάλλονται όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων μεταξύ οποιουδήποτε προσώπου και επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή ή επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6, 18 και 28, αναφορικά με συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών οι οποίες -

(α) σε σχέση με τον επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, θεωρούνται ότι έγιναν στα πλαίσια ή σε σχέση με την επιλέξιμη δραστηριότητα αυτού, και

(β) σε σχέση με το άλλο πρόσωπο δεν έγιναν στα πλαίσια ή σε σχέση με επιλέξιμη δραστηριότητα που διεξάγει το πρόσωπο αυτό,

τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(3) Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εμπορικών Συναλλαγών σε συναλλαγές οι οποίες ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό, θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση.

Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ επιλέξιμης δραστηριότητας οποιουδήποτε προσώπου που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλης μη επιλέξιμης δραστηριότητας που διεξάγει το πρόσωπο αυτό

42.-(1) Το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που τίθενται ή επιβάλλονται όροι οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους οι οποίοι θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, μεταξύ επιλέξιμης δραστηριότητας οποιουδήποτε προσώπου που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλης μη επιλέξιμης δραστηριότητας που διεξάγει το ίδιο πρόσωπο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(3) Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εμπορικών Συναλλαγών σε συναλλαγές οι οποίες ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό, θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση.

Συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις αρχές εμπορικών συναλλαγών: υποχρέωση για ειδοποίηση

43.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 41, οφείλουν να δίνουν ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η φορολογική υποχρέωση ενδεχομένως να επηρεάζεται από τις πιο πάνω διατάξεις, εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία που ο επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά τη περίπτωση, θεωρείται ότι φορολογείται ή ότι έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά περίπτωση, ο οποίος υπόκειται στο φόρο χωρητικότητας και πρέπει να ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται για την πιθανή εφαρμογή του άρθρου 33 (Αρχές Εμπορικών Συναλλαγών) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, σε σχέση με συναλλαγές μεταξύ του επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή ή επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου, κατά περίπτωση, και του προσώπου στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση.

Χωριστοί λογαριασμοί

44.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων οι οποίοι αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6, 18 και 28 και οι οποίοι αποκτούν εισόδημα το οποίο προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα και ταυτόχρονα αποκτούν εισόδημα το οποίο προκύπτει από μη επιλέξιμη δραστηριότητα, οφείλουν να τηρούν τέτοια βιβλία και αρχεία ώστε να είναι δυνατό να καθορίζουν το εισόδημα που εμπίπτει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και το άλλο εισόδημα χωριστά και να ετοιμάζουν χωριστούς λογαριασμούς.

(2) Οι πλοιοκτήτες που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(α), οι οποίοι παραβαίνουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, χάνουν την ιδιότητα του επιλέξιμου πλοιοκτήτη και υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, εκτός εάν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που εξακριβώνεται η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση που αναφέρεται πιο πάνω, ο πλοιοκτήτης προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία προς ικανοποίηση του Εφόρου Φορολογίας που δεικνύουν ότι τέτοια μη συμμόρφωση έπαυσε να υφίσταται. Η απώλεια της ιδιότητας του επιλέξιμου πλοιοκτήτη εφαρμόζεται για κάθε φορολογικό έτος για το οποίο εξακριβώθηκε η μη συμμόρφωση. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά την περίοδο που ο πλοιοκτήτης παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(3) Οι πλοιοκτήτες που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β) ή (γ) και οι ναυλωτές και οι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 18 και 28, οι οποίοι παραβαίνουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, χάνουν την ιδιότητα του επιλέξιμου πλοιοκτήτη, επιλέξιμου ναυλωτή και επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου και υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, και οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 7(3) και (4), 19(3) και (4), 29(3) και (4) τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής.

(4) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου, χάνουν το όφελος της απαλλαγής της φορολογίας που προβλέπεται στα άρθρα 8, 20 και 30 του παρόντος Νόμου και υπόκεινται στις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1978 μέχρι 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, τόσο σε σχέση με το εισόδημα που προκύπτει από μη επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα όσο και σε σχέση με το εισόδημα που προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

(5) Οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας δεν δύναται να μειώσει το φορολογητέο εισόδημα δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, το οποίο προκύπτει από μη επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες εντός του φορολογικού έτους, ή να μεταφερθεί ή να συμψηφιστεί έναντι του φορολογητέου εισοδήματος μελλοντικών ετών το οποίο προκύπτει από επιλέξιμες και μη επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες ή από οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που υπόκεινται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009.

(6) Ο φόρος χωρητικότητας δεν αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη για τους σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Δίκαιη αναλογία δαπανών

45.-(1) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε φορολογική έκπτωση σύμφωνα με το άρθρο 10 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, σε σχέση με πάγιο ενεργητικό που άμεσα ή έμμεσα χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες οι οποίες υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας. Η φορολογική έκπτωση πάγιου ενεργητικού σε στοιχεία που χρησιμοποιούνται τόσο σε δραστηριότητες που υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας όσο και σε άλλες δραστηριότητες πρέπει να επιμερίζεται κατ’ αναλογία του ολικού εισοδήματος των δύο ειδών δραστηριοτήτων.

(2) Μόνο το μέρος των δαπανών για τόκους και των συναλλαγματικών διαφορών καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που άμεσα ή έμμεσα αφορά δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στο φόρο χωρητικότητας αφαιρούνται από το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009. Οι δαπάνες για τόκους, συναλλαγματικές διαφορές και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τόσο τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας όσο και τις άλλες δραστηριότητες πρέπει να επιμερίζονται κατ’ αναλογία του ολικού εισοδήματος των δύο ειδών δραστηριοτήτων.

Η επιλογή του συστήματος φόρου χωρητικότητας περιλαμβάνει όλα τα επιλέξιμα πλοία

46.-(1) Οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές ή επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 7, 19 και 29, όταν επιλέγουν να φορολογούνται με βάση το σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να περιλαμβάνουν στο φόρο χωρητικότητας όλα τα επιλέξιμα πλοία.

(2) Σε περίπτωση που οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, επιλέξιμοι ναυλωτές ή επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας, και ως μέρος ομίλου εταιρειών οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας, σε τέτοια περίπτωση όλες οι επιλέξιμες εταιρείες πρέπει να επιλέγουν το σύστημα φόρου χωρητικότητας όταν μια εταιρεία του ομίλου εταιρειών έχει επιλέξει να φορολογείται με βάση το σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «όμιλος εταιρειών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο «όμιλος» το άρθρο 6(2)(β).

Επιλέξιμοι ναυλωτές: ελάχιστο μερίδιο στόλου στην ιδιοκτησία τους

47.-(1) Σε σχέση με επιλέξιμους ναυλωτές που αναφέρονται στο άρθρο 18, το σύνολο της καθαρής χωρητικότητας των πλοίων που έχουν ναυλώσει και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το 75 τοις εκατόν (75%) του συνόλου της καθαρής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ναυλώνονται ή που τυγχάνουν εκμετάλλευσης από ένα επιλέξιμο ναυλωτή και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), το σύνολο της καθαρής χωρητικότητας πλοίων που ναυλώνονται και περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, για περισσότερο από 3 συνεχόμενες φορολογικές περιόδους, το ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου της καθαρής χωρητικότητας όλων των πλοίων που ναυλώνονται ή τυγχάνουν εκμετάλλευσης από ένα επιλέξιμο ναυλωτή και που περιλαμβάνονται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, νοουμένου ότι κάθε πλοίο που ναυλώνεται -

(α) είναι νηολογημένο σε νηολόγιο Κράτους Μέλους, ή

(β) η διαχείριση του πληρώματος και η τεχνική διαχείριση αυτού διεξάγονται από την επικράτεια Κράτους Μέλους .

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«πλοίο που ναυλώνεται» σημαίνει πλοίο που ναυλώνεται με βάση χρονοναύλωση ή ναύλωση για καθορισμένο ταξίδι ή με βάση σύμβαση ναύλωσης (contract of affreightment )∙

«πλοία που τυγχάνουν εκμετάλλευσης από επιλέξιμο ναυλωτή» σημαίνει πλοία που ανήκουν σε ή που ναυλώνονται γυμνά από επιλέξιμο ναυλωτή.