ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επιβεβαίωση καθεστώτος επιλεξιμότητας πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων

48.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009, οι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων, επιλέξιμοι ναυλωτές και επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 6(1)(β) και (γ), 18 και 28, οι οποίοι έχουν επιλέξει να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, φορολογούνται με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική βεβαίωση από το Γενικό Διευθυντή αναφορικά με το καθεστώς επιλεξιμότητας αυτών.

(2) Αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (1), θα διαβιβάζεται από αυτόν στον Έφορο Φορολογίας της Δημοκρατίας.

Μητρώο επιλέξιμων πλοιοκτητών, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας

49.-(1) Για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες των επιλέξιμων πλοιοκτητών, επιλέξιμων ναυλωτών και επιλέξιμων διαχειριστών πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 48, ο Γενικός Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία «Μητρώο Φορολόγησης με Φόρο Χωρητικότητας αναφορικά με επιλέξιμους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων, επιλέξιμους ναυλωτές και επιλέξιμους διαχειριστές πλοίων» στο οποίο θα καταχωρούνται -

(α) το όνομα και τα στοιχεία του κάθε επιλέξιμου πλοιοκτήτη αλλοδαπού πλοίου, επιλέξιμου ναυλωτή και επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου·

(β) η ημερομηνία επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας·

(γ) η ημερομηνία λήξης της επιλογής φορολόγησης με το σύστημα φόρου χωρητικότητας·

(δ) ο συνολικός αριθμός και η συνολική χωρητικότητα των σχετικών επιλέξιμων πλοίων·

(ε) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ο Γενικός Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να καταχωρηθούν στο εν λόγω Μητρώο.

(2) Το εν λόγω Μητρώο τηρείται σε οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που θα καθορίζει με απόφασή του ο Γενικός Διευθυντής, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής.

(3) Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να έχει πρόσβαση στο εν λόγω Μητρώο.

Κατάλογος πλοίων που δεν εμπίπτουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας

50.-(1) Για όλα τα κυπριακά πλοία και τους εγγεγραμμένους πλοιοκτήτες αυτών που δεν ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 6(1)(α), ο Γενικός Διευθυντής τηρεί ειδικό Κατάλογο με την ονομασία «Κατάλογος κυπριακών πλοίων που δεν εμπίπτουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας». Ο Γενικός Διευθυντής τηρεί επίσης παρόμοιους Καταλόγους για όλους τους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων και για τα πλοία αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούνται ή δεν έχουν επιλέξει να ενταχθούν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε κάθε ειδικό Κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καταχωρούνται τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τα στοιχεία κάθε σχετικού πλοίου·

(β) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ο Γενικός Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να καταχωρηθούν στους εν λόγω Καταλόγους.

Οι εν λόγω ειδικοί Κατάλογοι θα τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που θα καθορίζει με απόφασή του ο Γενικός Διευθυντής, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να έχει πρόσβαση στους εν λόγω Κατάλογους.

(3) Κατά περίπτωση, οι πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων που περιλαμβάνονται στους εν λόγω ειδικούς Κατάλογους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος σε σχέση με αυτά τα πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Μη επιλέξιμα πλοία: έξοδος από το σύστημα φόρου χωρητικότητας

51.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εταιρεία Φόρου Χωρητικότητας» ή «εταιρεία ΦΧ» σημαίνει οποιονδήποτε επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, από τους αναφερόμενους αντιστοίχως στα άρθρα 7, 19 και 29.

(2) Η εταιρεία ΦΧ παραμένει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει πλέον στην ιδιοκτησία της ή/και δεν εκμεταλλεύεται ή/και δεν διαχειρίζεται πλέον οποιαδήποτε από τα πλοία που αρχικά είχαν ενταχθεί στο σύστημα φόρου χωρητικότητας.

(3) Η εταιρεία ΦΧ παραμένει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα πλοία που αρχικά είχαν ενταχθεί στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, θεωρηθούν μη επιλέξιμα πλοία, αλλά η εταιρεία ΦΧ υπόκειται στην καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, για την περίοδο που τα πλοία παρέμειναν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας ως μη επιλέξιμα πλοία.

(4) Η εταιρεία ΦΧ δεν δικαιούται να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας αν οποιαδήποτε από τα πλοία της παύσουν να είναι επιλέξιμα πλοία και λόγω αυτού δεν ικανοποιείται πλέον η προϋπόθεση του μεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία η οποία προβλέπεται κατά περίπτωση στα άρθρα 15(2), 25(2) και 35(1).

(5) Εισοδήματα εταιρείας ΦΧ που προκύπτουν από μη επιλέξιμα πλοία ή από επιλέξιμα πλοία που δεν απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Αναδιοργάνωση εταιρείας που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας

52.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εταιρεία Φόρου Χωρητικότητας» ή «εταιρεία ΦΧ» σημαίνει οποιονδήποτε επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίου, από τους αναφερόμενους αντιστοίχως στα άρθρα 7, 19 και 29.

(2) Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρείας ΦΧ, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία υπόκειται σε επανεξέταση από το Γενικό Διευθυντή, για να εξακριβωθεί κατά πόσο η εν λόγω Εταιρεία ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Ειδοποίηση για την εν λόγω αναδιοργάνωση δίδεται στο Γενικό Διευθυντή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης και η επανεξέταση διενεργείται από το Γενικό Διευθυντή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης.

(3) Εάν μετά την επανεξέταση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), διαπιστώνεται ότι η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία θεωρείται ότι εμπίπτει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για την περίοδο μέχρι τη λήξη του υπολοίπου της περιόδου των 10 ετών.

(4) Εάν μετά την επανεξέταση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), διαπιστώνεται ότι η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία δεν ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, η εταιρεία ΦΧ και κατ’ επέκταση η Αποκτώσα Εταιρεία ή η νεοσυσταθείσα Εταιρεία, από την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 7(3), 19(3) και 29(3) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(5) Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει για τα πορίσματα της επανεξέτασής του τόσο στον Έφορο Φορολογίας όσο και την επηρεαζόμενη Εταιρεία.

Συμπληρωματική βεβαίωση και επιστροφή φόρου χωρητικότητας

53. Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, εάν επιβάλλεται, για οποιαδήποτε αιτία, συμπληρωματική βεβαίωση φόρου χωρητικότητας για οποιοδήποτε έτος ή εάν επιλέξιμος πλοιοκτήτης, επιλέξιμος ναυλωτής ή επιλέξιμος διαχειριστής πλοίου, κατά περίπτωση, κατέβαλε για οποιοδήποτε έτος φόρο χωρητικότητας πέραν του οφειλομένου και καταβλητέου κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής δύναται, μέσα σε περίοδο 6 ετών από της λήξης του οικείου έτους, να προβαίνει σε συμπληρωματική βεβαίωση προς είσπραξη του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας, τάσσοντας προς τούτο εύλογη προθεσμία ή, κατά περίπτωση, προς επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.

Ποινές για μη συμμόρφωση από επιλέξιμους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων

54.-(1) Παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 16, 26, 34, 36 και 37(γ), αναφορικά με επιλέξιμο πλοίο ενταγμένο στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διενέργεια έρευνας από τον Γενικό Διευθυντή με σκοπό την εξακρίβωση της έκτασης της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης.

(2) Όταν εξακριβωθεί παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης από το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Γενικός Διευθυντής επιβάλλει στον κατά περίπτωση επιλέξιμο πλοιοκτήτη, επιλέξιμο ναυλωτή ή επιλέξιμο διαχειριστή πλοίων, (μη συμμορφούμενο πρόσωπο) για κάθε μη συμμορφούμενο πλοίο, διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 57(1), (2) και (3), και το μη συμμορφούμενο πρόσωπο υποχρεούται να τερματίσει την παράβαση ή τη μη συμμόρφωση εντός 45 ημερών.

(3) Τερματισμός της παράβασης ή μη συμμόρφωσης εντός της προβλεπόμενης περιόδου των 45 ημερών δύναται να βεβαιώνεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων από το Γενικό Διευθυντή αποδεικτικών εγγράφων. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να διερευνά περαιτέρω και να διενεργεί έλεγχο εάν τα αποδεικτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά. Τέτοιος έλεγχος πρέπει να διενεργείται και να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αποδεικτικών εγγράφων.

(4) Εάν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (3), διαπιστωθεί ότι η παράβαση ή μη συμμόρφωση παραμένει, τότε σε τέτοια περίπτωση επιβάλλεται στο παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πρόσωπο επιπρόσθετο ημερήσιο διοικητικό πρόστιμο για κάθε παραβαίνον ή μη συμμορφούμενο πλοίο με βάση το άρθρο 57(4), από τη λήξη της αρχικής περιόδου των 45 ημερών που δόθηκαν για την αποκατάσταση μέχρι την ημέρα που η παράβαση ή η μη συμμόρφωση τερματιστεί.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) πιο πάνω, όπου η παράβαση ή μη συμμόρφωση που έχει εξακριβωθεί από το Γενικό Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1) πιο πάνω θεωρηθεί από το Γενικό Διευθυντή ως εκτενής και/ ή σοβαρή, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να αποφασίσει ότι δεν θα επιτρέπεται στον πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, να παραμείνει στο σύστημα φόρου χωρητικότητας και θα υπόκειται στην καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία από την ημερομηνία της εξακρίβωσης της εκτενούς και/ ή σοβαρής μη συμμόρφωσης. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται στον εν λόγω πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας με βάση τον παρόντα Νόμο, για τα επόμενα δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της απόφασης του Γενικού Διευθυντή με την οποία αποφασίστηκε η έξοδος του μη συμμορφούμενου πλοιοκτήτη, ναυλωτή ή διαχειριστή πλοίου, ανάλογα με τη περίπτωση, από το σύστημα φόρου χωρητικότητας.