Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους Νόμος του 2008.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“Αιχμάλωτος Πολέμου” σημαίνει κάθε Ελληνοκύπριο και Ελλαδίτη συλληφθέντα από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 ο οποίος ήταν κληρωτός ή έφεδρος στρατευμένος και είναι κάτοχος πιστοποιητικού αιχμαλώτου πολέμου του Διεθνούς ή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ή της Εθνικής Φρουράς·

“Εξαρτώμενος” σημαίνει το μέλος της οικογένειας αιχμαλώτου ή μη στρατεύσιμου/αμάχου 1974 το οποίο αποδεδειγμένα είναι πλήρως ή κυρίως εξαρτώμενο από αυτόν·

“Μέλος της οικογένειας” σημαίνει τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα, συμπεριλαμβανομένων και των εξώγαμων τέκνων και σε περίπτωση άγαμων προσώπων τους γονείς αυτών·

“Μητρώο” σημαίνει τα δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου τηρούμενα από τα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών Μητρώα Αιχμαλώτων και μη στρατευσίμων/αμάχων 1974·

“Μη στρατεύσιμος/άμαχος 1974” σημαίνει τον ελληνοκύπριο που συνελήφθη και κρατήθηκε από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις κατά ή μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και είναι κάτοχος πιστοποιητικού αιχμαλώτου πολέμου του Διεθνούς ή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ή της Εθνικής Φρουράς·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας ή Εσωτερικών.

Αναγνώριση της προσφοράς των αιχμαλώτων πολέμου του 1974

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, με τον παρόντα Νόμο αναγνωρίζεται ως προσφορά για την ελευθερία στην Κυπριακή Δημοκρατία η αιχμαλωσία ή ομηρία του 1974 από τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής.

Τήρηση Μητρώου

4.(1) Ο Υπουργός Άμυνας τηρεί μητρώο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των κληρωτών και έφεδρων στρατεύσιμων προσώπων που διετέλεσαν αιχμάλωτοι πολέμου.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών τηρεί μητρώο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των μη στρατεύσιμων/άμαχων 1974.

Απονομή ηθικών αμοιβών

5. Στους αιχμαλώτους πολέμου του 1974 που είναι καταχωρισμένοι σε Μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου απονέμονται ηθικές αμοιβές από την κυπριακή πολιτεία αν κρίνει τούτο αναγκαίο και ύστερα από εισήγηση του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 ή οποιουδήποτε άλλου συνδέσμου ή σωματείου έχει σχέση με τους αιχμαλώτους πολέμου. Η Δημοκρατία εάν συμφωνήσει με την εισήγηση ως ανωτέρω, δίδει σ’ αυτούς τιμητικά διπλώματα.

Μνημείο

6. Η Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργεί μνημείο αιχμαλώτων πολέμου, αφού προηγουμένως λάβει τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 ή οποιουδήποτε άλλου συνδέσμου ή σωματείου έχει σχέση με τους αιχμαλώτους πολέμου, και αποφασίζει για τον τόπο και το είδος του μνημείου.

Δικαίωμα κατάθεσης στεφάνου και συμμετοχής σε παρελάσεις

7. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 ή οποιοσδήποτε άλλος σύνδεσμος ή σωματείο έχει σχέση με τους αιχμαλώτους πολέμου έχει δικαίωμα να καταθέτει στεφάνια, να παρελαύνει σε εθνικές επετείους και να καλείται σε εορτασμούς εθνικών και κρατικών επετείων.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

8. Στους αιχμαλώτους πολέμου και στους εξαρτωμένους τους παρέχεται από την κυπριακή πολιτεία δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου.

Στήριξη δυσπραγούντων αιχμαλώτων

9. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου, με τον παρόντα Νόμο και για σκοπούς διαφύλαξης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των δυσπραγούντων σήμερα αιχμαλώτων πολέμου, αυτοί καθίστανται δικαιούχοι των ακόλουθων σχεδίων ή προγραμμάτων, τα οποία εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

(α) Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων προσώπων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

(β) Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών για ηλικιωμένα/ανάπηρα άτομα.

(γ) Σχέδιο επιχορήγησης αυτοεργοδότησης ηλικιωμένων.

Ημέρα Μνήμης και Τιμής Αιχμαλώτων Πολέμου

10. Η 23η Απριλίου κάθε χρόνου καθορίζεται ως “Ημέρα Μνήμης και Τιμής Αιχμαλώτων Πολέμου” και το Υπουργείο Άμυνας καθώς και άλλοι φορείς της Δημοκρατίας διοργανώνουν εκδηλώσεις για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους αιχμαλώτους πολέμου.

Κανονισμοί

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει κάθε ζήτημα που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.