Απονομή ηθικών αμοιβών

5. Στους αιχμαλώτους πολέμου του 1974 που είναι καταχωρισμένοι σε Μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου απονέμονται ηθικές αμοιβές από την κυπριακή πολιτεία αν κρίνει τούτο αναγκαίο και ύστερα από εισήγηση του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 ή οποιουδήποτε άλλου συνδέσμου ή σωματείου έχει σχέση με τους αιχμαλώτους πολέμου. Η Δημοκρατία εάν συμφωνήσει με την εισήγηση ως ανωτέρω, δίδει σ’ αυτούς τιμητικά διπλώματα.