Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“Αιχμάλωτος Πολέμου” σημαίνει κάθε Ελληνοκύπριο και Ελλαδίτη συλληφθέντα από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 ο οποίος ήταν κληρωτός ή έφεδρος στρατευμένος και είναι κάτοχος πιστοποιητικού αιχμαλώτου πολέμου του Διεθνούς ή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ή της Εθνικής Φρουράς·

“Εξαρτώμενος” σημαίνει το μέλος της οικογένειας αιχμαλώτου ή μη στρατεύσιμου/αμάχου 1974 το οποίο αποδεδειγμένα είναι πλήρως ή κυρίως εξαρτώμενο από αυτόν·

“Μέλος της οικογένειας” σημαίνει τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα, συμπεριλαμβανομένων και των εξώγαμων τέκνων και σε περίπτωση άγαμων προσώπων τους γονείς αυτών·

“Μητρώο” σημαίνει τα δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου τηρούμενα από τα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών Μητρώα Αιχμαλώτων και μη στρατευσίμων/αμάχων 1974·

“Μη στρατεύσιμος/άμαχος 1974” σημαίνει τον ελληνοκύπριο που συνελήφθη και κρατήθηκε από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις κατά ή μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και είναι κάτοχος πιστοποιητικού αιχμαλώτου πολέμου του Διεθνούς ή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ή της Εθνικής Φρουράς·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας ή Εσωτερικών.