Κανονισμοί

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει κάθε ζήτημα που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.