ΜΕΡΟΣ VI ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Διορισμός ειδικών αστυνομικών

39.- (1) Ο Αρχηγός αποφασίζει, από καιρού εις καιρόν, το διορισμό ειδικών αστυνομικών για την εκτέλεση γραφειακών και βοηθητικών καθηκόντων, καθηκόντων φρούρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων οργανισμών κοινής ωφελείας και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, προστασίας επίσημων προσώπων και ξένων αποστολών, εφαρμογής των διατάξεων, που αναθέτουν καθήκοντα στην Αστυνομία, του περί Σκύλων Νόμου και του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και επίδοσης και εκτέλεσης δικαστικών ενταλμάτων ή/και οποιωνδήποτε άλλων ενταλμάτων:

Νοείται ότι ειδικός αστυνομικός σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων του, αντιληφθεί οποιαδήποτε παράβαση που τιμωρείται δυνάμει του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, δύναται να εκτελέσει και καθήκοντα εφαρμογής του υπό αναφορά Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι ειδικός αστυνομικός που υπηρετεί στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και εκτελεί καθήκοντα άλλα από τα καθήκοντα που προβλέπονται στο εδάφιο αυτό δύναται να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Αρχηγό, λόγω της ειδικής εκπαίδευσης ή των ικανοτήτων του.

(2) Οι διαδικασίες διορισμού και οι λοιποί όροι υπηρεσίας ειδικών αστυνομικών καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Κάθε ειδικός αστυνομικός που διορίζεται με βάση το άρθρο αυτό δίδει τη διαβεβαίωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος Νόμου, ενώπιον του Αρχηγού ή εξουσιοδοτούμενου από αυτόν Ανώτερου Αξιωματικού.

Εξάρτυση ειδικών αστυνομικών

40. Είναι νόμιμο για τον Αρχηγό να προμηθεύει, με δημόσια δαπάνη, για χρήση από τους ειδικούς αστυνομικούς ρόπαλα, όπλα και άλλη αναγκαία εξάρτυση για την κατάλληλη εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.

Καθήκοντα και εξουσίες ειδικών αστυνομικών

41. Κάθε ειδικός αστυνομικός που διορίζεται με βάση τον παρόντα Νόμο, υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, έχει τις ίδιες εξουσίες, τα ίδια προνόμια, την ίδια προστασία, υπόκειται στις ίδιες ποινές και υπάγεται στις ίδιες αρχές με των αστυνομικών.

Συντάξεις και φιλοδωρήματα

42. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί σε ειδικούς αστυνομικούς συντάξεις και φιλοδωρήματα, που καθορίζονται με Κανονισμούς.

Άρνηση προσώπου που διορίζεται ως ειδικός αστυνομικός να δώσει διαβεβαίωση

43. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε ειδικός αστυνομικός δυνάμει του άρθρου 39 του παρόντος Νόμου αρνείται να δώσει τη διαβεβαίωση που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 39 του παρόντος Νόμου ή, καλούμενο να υπηρετήσει, αρνείται ή παραλείπει να υπηρετήσει ή να συμμορφωθεί με τέτοιες νόμιμες διαταγές και οδηγίες που δυνατό να δοθούν σε αυτόν για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.

Τερματισμός υπηρεσιών ειδικού αστυνομικού

44. Ο Αρχηγός μπορεί με απόφασή του να αναστείλει ή να τερματίσει τις υπηρεσίες ειδικού αστυνομικού, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο.

Αφυπηρέτηση ειδικού αστυνομικού

44Α. (1) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ειδικού αστυνομικού είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών.

(2) Ο Αρχηγός εγκρίνει υποχρεωτικά την αίτηση για πρόωρη  αφυπηρέτηση, η οποία υποβάλλεται από ειδικό αστυνομικό, που υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2016, με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.