Αφυπηρέτηση ειδικού αστυνομικού

44Α. (1) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ειδικού αστυνομικού είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών.

(2) Ο Αρχηγός εγκρίνει υποχρεωτικά την αίτηση για πρόωρη  αφυπηρέτηση, η οποία υποβάλλεται από ειδικό αστυνομικό, που υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2016, με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.