Τερματισμός υπηρεσιών ειδικού αστυνομικού

44. Ο Αρχηγός μπορεί με απόφασή του να αναστείλει ή να τερματίσει τις υπηρεσίες ειδικού αστυνομικού, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο.