Άρνηση προσώπου που διορίζεται ως ειδικός αστυνομικός να δώσει διαβεβαίωση

43. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε ειδικός αστυνομικός δυνάμει του άρθρου 39 του παρόντος Νόμου αρνείται να δώσει τη διαβεβαίωση που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 39 του παρόντος Νόμου ή, καλούμενο να υπηρετήσει, αρνείται ή παραλείπει να υπηρετήσει ή να συμμορφωθεί με τέτοιες νόμιμες διαταγές και οδηγίες που δυνατό να δοθούν σε αυτόν για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος.