Πρόσληψη ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών

44Β. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5, ο Αρχηγός δύναται, με την έγκριση του Υπουργού και  με στόχο την άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της Αστυνομίας σε προσωπικό, να προσλαμβάνει με σύμβαση στην Αστυνομία ως συμβασιούχους ειδικούς αστυνομικούς, πρόσωπα τα οποία έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, για λόγους άλλους από λόγους υγείας, για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας:

Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες.