Διαδικασία πρόσληψης και όροι υπηρεσίας συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών

44Γ. Η διαδικασία πρόσληψης των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, τα απαιτούμενα προσόντα, η διάρκεια της υπηρεσίας τους, τα καθήκοντα που θα εκτελούν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ληφθεί προηγουμένως η γνώμη του Αρχηγού:

Νοείται ότι, η αμοιβή, το ωράριο εργασίας, η άδεια απουσίας με ή χωρίς απολαβές, η άδεια ασθενείας των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού.