Χρονική περίοδος σύμβασης

44Δ. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται, προσλαμβάνονται με σύμβαση για χρονική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία δύναται, εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, να ανανεωθεί με απόφαση του Αρχηγού και την έγκριση του Υπουργού, για μία μόνο φορά για χρονική περίοδο δέκα (10) μηνών:

Νοείται ότι, η ανώτατη συνολική διάρκεια της σύμβασης δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι οκτώ (28) μήνες.