Αφυπηρέτηση ειδικού αστυνομικού

44Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων κανονισμών, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ειδικού αστυνομικού που συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 11η Μαρτίου 2010 είναι η ηλικία των εξήντα ετών.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας εγκρίνει υποχρεωτικά την αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση η οποία υποβάλλεται από ειδικό αστυνομικό που υπηρετεί κατά την 10η Μαρτίου 2010 και ο οποίος υποβάλλει την αίτηση με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.