ΜΕΡΟΣ VIA ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Πρόσληψη ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών

44Β. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5, ο Αρχηγός δύναται, με την έγκριση του Υπουργού και  με στόχο την άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της Αστυνομίας σε προσωπικό, να προσλαμβάνει με σύμβαση στην Αστυνομία ως συμβασιούχους ειδικούς αστυνομικούς, πρόσωπα τα οποία έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, για λόγους άλλους από λόγους υγείας, για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας:

Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες.

Διαδικασία πρόσληψης και όροι υπηρεσίας συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών

44Γ. Η διαδικασία πρόσληψης των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, τα απαιτούμενα προσόντα, η διάρκεια της υπηρεσίας τους, τα καθήκοντα που θα εκτελούν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ληφθεί προηγουμένως η γνώμη του Αρχηγού:

Νοείται ότι, η αμοιβή, το ωράριο εργασίας, η άδεια απουσίας με ή χωρίς απολαβές, η άδεια ασθενείας των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού.

Χρονική περίοδος σύμβασης

44Δ. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται, προσλαμβάνονται με σύμβαση για χρονική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία δύναται, εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, να ανανεωθεί με απόφαση του Αρχηγού και την έγκριση του Υπουργού, για μία μόνο φορά για χρονική περίοδο δέκα (10) μηνών:

Νοείται ότι, η ανώτατη συνολική διάρκεια της σύμβασης δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι οκτώ (28) μήνες.

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών

44Ε. Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών διενεργούνται από τον Αρχηγό με βάση τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας.