Καθήκοντα και εξουσίες ειδικών αστυνομικών

41. Κάθε ειδικός αστυνομικός που διορίζεται με βάση τον παρόντα Νόμο, υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, έχει τις ίδιες εξουσίες, τα ίδια προνόμια, την ίδια προστασία, υπόκειται στις ίδιες ποινές και υπάγεται στις ίδιες αρχές με των αστυνομικών.