ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Απόκτηση, κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων των Κατηγοριών Α, Β και Γ

4.-(1)  Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2), (3) και (3Α) του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (2) του άρθρου 37, απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών των Κατηγοριών Α, Β και Γ, εκτός από την Κατηγορία Γ8, και οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου που δεν  διαθέτει στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 της Κοινοτικής Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει, κατέχει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικό της Κατηγορίας Β1 ή Β5 δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας για να του χορηγηθεί άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου.

(2Α)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση και προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για χορήγηση ή όχι της αναφερόμενης σε αυτή άδειας, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει τη χορήγηση ή όχι της αιτηθείσας άδειας.

(γ) Ο Αρχηγός Αστυνομίας προχωρεί στην χορήγηση της εν λόγω άδειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εφόσον η αίτηση αυτή εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(δ) Ο Αρxηγός Αστυνομίας δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια για λόγους δημόσιας τάξης ή/και ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να χορηγήσει και να ανανεώσει, για όση περίοδο και υπό οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει σκόπιμο να καθορίσει:

(α) ειδική άδεια για την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Β1 ή Β5 από μέλη ξένων αποστολών, ή αξιωματούχους ξένων κρατών ή διεθνών οργανισμών, όταν επισκέπτονται, διέρχονται ή διαμένουν στη Δημοκρατία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σημαινόντων προσώπων που επισκέπτονται τη Δημοκρατία,

(β) ειδική άδεια για την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων, μη πυροβόλων όπλων ή/και πυρομαχικών αυτών και αγωνιστικών τόξων που χρησιμοποιούνται σε αθλήματα σκοποβολής ή τοξοβολίας από μέλη ξένων αθλητικών σωματείων για σκοπούς συμμετοχής σε επίσημους αγώνες ή για σκοπούς εκγύμνασης,

(β1) ειδική άδεια σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, μεταφορά ή και χρήση όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5, για σκοπούς σκοπευτηρίου δυνάμει των διατάξεων του περί Σκοπευτηρίων Νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου και αφού ο αιτητής καταβάλει τέλος ύψους εκατό ευρώ (€100):

Νοείται ότι, για σκοπούς χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας παραγράφου το φυσικό πρόσωπο που αιτείται τη χορήγηση της άδειας παρουσιάζει-

(α) απόδειξη  από το σκοπευτικό σωματείο ή οργάνωση στο οποίο ανήκει ή από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου ότι ασκείται ή συμμετέχει ενεργά σε αγώνες σκοποβολής της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου ή σε διεθνή και επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία σκοποβολής, ή

(β) πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι είναι μέλος σκοπευτικού σωματείου ή αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου και ασκείται τακτικά στη σκοποβολή για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο η άδεια χορηγείται σε αρμόδιο πρόσωπο του νομικού προσώπου, το οποίο υποδεικνύεται από το εν λόγω νομικό πρόσωπο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά και κατέχει πυροβόλο όπλο βάσει άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου φυλάσσει το όπλο αυτό εντός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου ή  σε ασφαλή χώρο στην οικία τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2Α), η διάρκεια ισχύος άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν υπερβαίνει την περίοδο των τριών (3) ετών και δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε,

(γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη δέουσα αιτιολόγηση και μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ειδική άδεια για εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή και χρήση οποιουδήποτε όπλου για συγκεκριμένο σκοπό για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και αφού καταβάλει τέλος ύψους πενήντα ευρώ (€50),

(δ) έγκριση για κατοχή, μεταφορά και, όπου εφαρμόζεται, εισαγωγή οποιουδήποτε υπηρεσιακού όπλου σε παρακολουθούντα όργανα κρατών μελών που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας με σκοπό τη διασυνοριακή παρακολούθηση προσώπου υπόπτου για διάπραξη αξιόποινης πράξης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  της Σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν ή  οποιασδήποτε άλλης σχετικής προς το σκοπό τούτο συμφωνίας η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “υπηρεσιακό όπλο” σημαίνει τον αναγκαίο ατομικό οπλισμό που μεταφέρεται από το όργανο για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του και περιλαμβάνει και τα αναγκαία πυρομαχικά.

(3Α)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν για εμπορικούς σκοπούς διενεργείται-

(α) μεταφορά από κράτος μέλος στη Δημοκρατία με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος ή την εξαγωγή,

(β) εισαγωγή με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε κράτος μέλος ή την επανεξαγωγή

πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Β και Γ, που χρησιμοποιούνται ως αθλητικά ή κυνηγετικά ή αεροβόλου διαμετρήματος πέραν των 4.5 χιλιοστομέτρων και των προσαρτημάτων τους, θα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική δήλωση με βάση την υπό αναφορά νομοθεσία και ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων θα επιτρέπει ανάλογη μεταχείριση, νοουμένου ότι τα εν λόγω όπλα ή πυρομαχικά ή προσαρτήματα μέχρι τη μεταφορά σε κράτος μέλος ή εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους θα παραδίδονται σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης και θα παραμένουν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες που ευρίσκονται εντός λιμανιού ή αεροδρομίου της Δημοκρατίας ή θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, υπό τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζει ο Διευθυντής σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης των υπό αναφορά όπλων, πυρομαχικών ή προσαρτημάτων τους, όπως προβλέπεται ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας αναφορικά με την κατάσχεση προς δήμευση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου ή άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 53 του Νόμου:

Νοείται ότι η χρήση συλλεκτικού όπλου απαγορεύεται:

Νοείται περαιτέρω ότι η άδεια απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου τύπου Β ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών.

(5) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να ανακαλέσει την άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7, και το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Γ8

5.-(1) (α) Απαγορεύεται η απόκτηση ή η κατοχή, φύλαξη ή έλεγχος των πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της Κατηγορίας Γ8 από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας η οποία εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«πρόσωπο» σημαίνει κάτοικο της Δημοκρατίας, του οποίου η διεύθυνση αναφέρεται σε πιστοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την κατοικία του, ιδίως στο διαβατήριο ή την ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές της Δημοκρατίας ή σε οπλοπώλη κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή επ’ ευκαιρία της απόκτησης πυροβόλου όπλου και περιλαμβάνει σκοπευτικό σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σκοπευτηρίων Νόμου.

(2) Ο κάτοχος άδειας απόκτησης και κατοχής δικαιούται να έχει στην κατοχή του πέραν του ενός πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ8, υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε ένα έχει εκδοθεί άδεια απόκτησης και κατοχής και έχουν καταβληθεί τα σχετικά τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4):

Νοείται ότι ο κάτοχος οποιασδήποτε κατοικίας ή υποστατικού εντός του οποίου φυλάττονται πέραν των δέκα πυροβόλων όπλων υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με την Αστυνομία ή να διαθέτει οπλοθήκη όπως καθορίζεται στο σχετικό Κανονισμό για οπλοπώλες.

(3) Πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια απόκτησης και κατοχής, υποβάλλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(4)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (3), ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ’ αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή:

Νοείται ότι με τη γραπτή απάντηση του Αρχηγού Αστυνομίας ότι η αίτηση για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου έχει εγκριθεί, ο αιτητής δύναται να κατέχει το όπλο για το οποίο εκδόθηκε η έγκριση για χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τις δύο εργάσιμες μέρες για να το προσκομίσει για επιθεώρηση και εγγραφή.

(β) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αίτηση άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, δεν εκδίδει την σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλλει-

(i) τέλος σαράντα ευρώ για κάθε όπλο.

(ii) τέλος είκοσι ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά την απόκτηση και κατοχή από τον αιτητή πρώτου ή επιπρόσθετου πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 με διάμετρο κάννης 410 χιλιοστών της ίντσας (FLOBERT).

(γ) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής -

(i) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

(ii) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, για άλλα πρόσωπα, τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου·

(iii) δεν έχει καταδικαστεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, για οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (δ) αδικήματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου (στ).

(iv) δεν έχει κριθεί ως φρενοπαθής σύμφωνα με το άρθρο 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(v) δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσής τους δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας·

(vi) δεν του έχει απαγορευτεί το δικαίωμα να κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο όπλο από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 14 του περί Φυλακών Νόμου:

Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να ζητήσει την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού ικανότητας από εγγεγραμμένο ιατρό ή, σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ιατρικό συμβούλιο, όταν πρόκειται για άτομα που κατά τη γνώμη του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας ή συνέχιση κατοχής όπλου.

(δ) Η διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης αδικημάτων, για τα οποία η καταδίκη συνιστά κώλυμα στην έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, είναι τα ακόλουθα:

(i) ανθρωποκτονία·

(ii) βιασμός·

(iii) απαγωγή (εξαιρουμένης της αναφερόμενης απαγωγής στο άρθρο 149 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου)·

(iv) εμπρησμός·

(v) εσχάτη προδοσία·

(vi) ληστεία·

(vii) στάση-συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση·

(viii) φόνος εκ προμελέτης·

(ix) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, (σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου) εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8

(x) απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες·

(xi)  παράνομης εισαγωγής, απόκτησης, κατοχής, χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, Β, ή Γ·

(xii) παράνομη κατοχή, χρήση, κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο. και

(xii1) αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο·

(xii2) αδικήματα που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 48, 50 και 52 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και διαπράχθηκαν με τη χρήση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου·

(xiii) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(ε) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) και είναι κάτοχος οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου η άδεια αυτή αναστέλλεται και, το όπλο αυτό περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας Κύπρου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης θα γίνεται η διάθεση του πυροβόλου όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου.

(εε) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου και είναι κάτοχος άδειας ξένης κατοχής, δυνάμει του άρθρου 41 του παρόντος Νόμου, η άδεια αυτή αναστέλλεται και  παραδίδεται στον Αρχηγό Αστυνομίας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο και ανάλογα με το αποτέλεσμα της ποινικής διαδικασίας είτε παύει η αναστολή της εν λόγω άδειας και αυτή επιστρέφεται στον κατόχό της είτε καταργείται.

(στ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (δ) δύναται, ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για την εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Γ8:

Νοείται ότι για τα αδικήματα του εμπρησμού, κατοχής, χρήσης, κατοχής με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο και στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, που αναφέρονται στην παράγραφο (δ), ο Υπουργός έχει εξουσία με σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας με βάση τα πραγματικά γεγονότα της κάθε περίπτωσης να μειώσει την προαναφερόμενη περίοδο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο που καταδικάζεται σε χρηματική ποινή για αδίκημα που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη δύναται να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ8 μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της καταδίκης του, νοουμένου ότι δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) μετά παρέλευση των δύο (2) ετών από την καταδίκη του.

(5) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (4), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4).

(6) Άδεια, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (4) θεωρείται άκυρη -

(α) από την ημερομηνία καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4).

(β) σε περίπτωση αποστέρησης του δικαιώματος του αδειούχου για κατοχή ή χρήση πυροβόλου όπλου με διάταγμα του Δικαστηρίου με βάση το άρθρο 44 ή ανάκλησης του πιστοποιητικού εγγραφής του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(γ) σε περίπτωση που ο αδειούχος παύει να είναι ιδιοκτήτης του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(δ) σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου ή καταστροφής ή απώλειας του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(ε) σε περίπτωση στέρησης της άδειας κυνηγίου λόγω συσσώρευσης πέντε (5) βαθμών ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 89 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, νοουμένου ότι τουλάχιστον ένας (1) βαθμός ποινής επιβλήθηκε για τη διάπραξη αδικημάτων με τη χρήση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου·

(στ) σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής του αδειούχου από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή σε περίπτωση λήψης αναβολής εκπλήρωσής τους δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας.

(7) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημερώνει τον Υπουργό Εσωτερικών σε περίπτωση που άδεια κατοχής ανακαλείται ή ακυρώνεται με βάση το παρόν άρθρο.

(8) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται -

(α) σε αδειούχο οπλοπώλη πυροβόλων όπλων ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτούμενο από τον εν λόγω οπλοπώλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδειούχος οπλοπώλης ή το εργοδοτούμενο από αυτόν πρόσωπο κατέχει πυροβόλο όπλο για τους σκοπούς του επαγγέλματος του και στο υποστατικό όπου εξασκεί το επάγγελμα.

(β) σε κληρονόμο, εκτελεστή ή διαχειριστή της περιουσίας αποβιώσαντος προσώπου, το οποίο κατά το χρόνο του θανάτου του εδικαιούτο να κατέχει πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8, μέχρι την εκπνοή έξι μηνών από το θάνατο του προσώπου αυτού. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, το πρόσωπο που έχει στην κατοχή του το πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8, υποχρεούται να το παραδώσει στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό για φύλαξη μέχρι την αποπεράτωση της διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτέλεσμα μέσα σε ένα έτος από την ημέρα της παράδοσης του πυροβόλου όπλου στην Αστυνομία Κύπρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40.

(γ) στον Επίσημο Παραλήπτη ή διαχειριστή της περιουσίας πτωχεύσαντος προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της έκδοσης του διατάγματος παραλαβής, σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο εδικαιούτο να κατέχει πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8.

Απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών

6.-(1) Η απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια κατοχής υπόκειται στο καθεστώς που ισχύει για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία προορίζονται.

(2) Πρόσωπο που κατέχει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου δικαιούται χωρίς άδεια να κατέχει ποσότητα πυρομαχικών που προορίζονται για το όπλο αυτό όπως καθορίζεται στο άρθρο 4(6) του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

(3) Η κατοχή πυρομαχικών συλλεκτικού όπλου απαγορεύεται.

(4) Η απόκτηση γεμιστήρων για ημιαυτόματα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση, χωρητικότητας μέχρι είκοσι (20) φυσιγγίων, ή γεμιστήρων χωρητικότητας μέχρι δέκα (10) φυσιγγίων στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται μόνο για πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Κατηγορίας  Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5:

Νοείται ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανακαλεί την άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου προσώπου που κατέχει γεμιστήρα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να χορηγήσει ειδική άδεια για κατοχή γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης της προβλεπόμενης στο παρόν εδάφιο για συγκεκριμένη περίοδο και για σκοπούς συμμετοχής σε επίσημους αγώνες σκοποβολής αναγνωρισμένης ομοσπονδίας, νοουμένου ότι ο αιτητής εξασφάλισε σχετικό πιστοποιητικό, και η γεμιστήρα φυλάσσεται εντός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου.

(5) Οπλοπώλης δύναται να αρνηθεί να ολοκληρώσει οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση πλήρων φυσιγγίων, πυρομαχικών ή συστατικών μερών πυρομαχικών, την οποία ευλόγως θεωρεί ύποπτη λόγω της φύσης και της κλίμακάς της, και αναφέρει οποιαδήποτε απόπειρα τέτοιας συναλλαγής στην Αστυνομία.

(6) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών διασφαλίζει τη σήμανση κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας πυρομαχικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας, το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.