ΜΕΡΟΣ ΧX ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στατιστική κατάσταση

55.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διαβιβάζουν, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, κάθε χρόνο, στατιστική κατάσταση σχετικά με τη συνολική αξία, κατανεμημένη ανά κράτος μέλος και ανά κατηγορία των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4, των συναφθεισών συμβάσεων που είναι χαμηλότερου επιπέδου από τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 11, και οι οποίες, σε αντίθετη περίπτωση, θα καλύπτονταν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε σχέση με τις δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4(α)(i), (α)(ii), (β)(ii) και (γ)(ii), οι αναθέτοντες φορείς διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής, πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στατιστική κατάσταση των συμβάσεων, που ανατέθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της Διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων:

Νοείται ότι τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, δεν αφορούν τις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙIΙ, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς βάσει της ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙI.

Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής

56. Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία:

(α) Να διενεργεί ελέγχους στους αναθέτοντες φορείς με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών·

(β) να εκδίδει εγκυκλίους για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και να κοινοποιεί στους αναθέτοντες φορείς τις ανακοινώσεις της Επιτροπής·

(γ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή εντός των καθορισμένων από τον παρόντα Νόμο χρονικών διαστημάτων.

Κανονισμοί

57.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Ρύθμιση των διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα Νόμο·

(β) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια για την αξιολόγηση των ελάχιστων κριτηρίων και της χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

(γ) τους όρους σχετικά με την καταβολή των ποσών και εγγυήσεων που απαιτούνται, το ύψος, τους εγγυητές, το δικαιούχο και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα ·

(δ) την ευθύνη των οικονομικών φορέων που έχουν υποβάλει προτάσεις και στους οποίους έχει ανατεθεί σύμβαση·

(ε) τη διαδικασία για την ετοιμασία και έγκριση των προδιαγραφών και των όρων της σύμβασης και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών·

(στ) τη σύνθεση, επιλογή και διορισμό των μελών των αναθέτοντων φορέων που θα είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση προσφορών και την ανάθεση συμβάσεων·

(ζ) τις χρηματικές και άλλες κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς που παραλείπουν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους και/ή εκπληρώσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμών για τη σύναψη συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, αλλά εν πάση περιπτώσει για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και σε έκταση που δε συγκρούονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, οι κανονισμοί των εν λόγω αναθετόντων φορέων, που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Εσωτερικές ρυθμίσεις

58. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν εξουσία να καθορίζουν με εσωτερικούς Κανονισμούς, που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, τις εσωτερικές ρυθμίσεις αναφορικά με κάθε θέμα που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Μεταβατικές διατάξεις

59. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ' εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Διατάγματα

60. Η Αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα Ι μέχρι ΙΧ του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

61.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος σχετικά με διάφορες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

62. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Προσφορών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2003 καταργούνται.