ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Εγκεκριμένες επενδύσεις κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών. Επιβολή διοικητικού προστίμου

76.—(1) Προς το σκοπό διασφαλίσεως των συμφερόντων των ασφαλισμένων καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου σε σχέση με ασφαλιστική σύμβαση που κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει συνάψει, αυτή έχει υποχρέωση να τοποθετεί, επί συνεχούς βάσεως, περιουσιακά της στοιχεία επαρκή για να καλύπτουν τα τεχνικά της αποθέματα, όπως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο Κεφάλαιο του Μέρους V του παρόντος Νόμου, σε εγκεκριμένες επενδύσεις, οι οποίες με την εξαίρεση των εγκεκριμένων επενδύσεων που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα τα οποία μια ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του παρόντος Νόμου, είναι εκφρασμένες ή ρευστοποιήσιμες στο ίδιο νόμισμα, σύμφωνα με τους κανόνες για νομισματική αντιστοιχία, που περιέχονται στο Μέρος Γ, σε ό,τι αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως ή στο Μέρος Δ, σε ό,τι αφορά τον Κλάδο Ζωής, του Μέρους II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Τέταρτου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, οι κανόνες νομισματικής αντιστοιχίας εφαρμόζονται νοουμένου ότι δεν προσκρούουν στον περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμο.

(2) Τα περιουσιακά στοιχεία που τοποθετούνται σε εγκεκριμένες επενδύσεις δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι ίσης τουλάχιστον αξίας προς την αξία των τεχνικών της αποθεμάτων και να είναι ελεύθερα από κάθε εμπράγματο βάρος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που περιουσιακό στοιχείο που τοποθετείται σε εγκεκριμένη επένδυση υπόκειται μερικώς σε εμπράγματο βάρος, τότε το ποσό το οποίο μπορεί να λογισθεί ως εγκεκριμένη επένδυση είναι το μέρος της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δεν υπόκειται σε εμπράγματο βάρος. Η ύπαρξη εμπράγματου βάρους αναφέρεται ειδικώς στο Μητρώο Επενδύσεων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 83.

(3) Με την εξαίρεση των τεχνικών αποθεμάτων τα οποία μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του παρόντος Νόμου—

(α) Τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα σε σχέση με κινδύνους ή υποχρεώσεις που ευρίσκονται στη Δημοκρατία ή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. πρέπει να ευρίσκονται εντός της Δημοκρατίας ή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. νοουμένου ότι, η τοποθέτηση σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν προσκρούει στις διατάξεις του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου·

(β) κατά την τοποθέτηση των περιουσιακών της στοιχείων σε εγκεκριμένες επενδύσεις, κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη το είδος των εργασιών που ασκεί, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η απόδοση και η δυνατότητα ρευστοποίησης των επενδύσεων και να μεριμνά για τη διαφοροποίηση και επαρκή διασπορά των επενδύσεων αυτών.

(4) Για σκοπούς κάλυψης των τεχνικών αποθεμάτων που αφορούν ασφαλιστήρια του Κλάδου Ζωής συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου γενικού ή ειδικού νόμου, επιτρέπεται σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία η απόκτηση μετοχών της μητρικής της, νοουμένου ότι τέτοια απόκτηση δε θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής της εταιρείας, όπως αυτό θα καθορίζεται στις εκάστοτε Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις, και νοουμένου ότι για την απόκτηση τέτοιων μετοχών θα τηρούνται οποιαδήποτε άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνονται στις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από το άρθρο 79 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας δε θα πρέπει να υπερβαίνει, οποτεδήποτε, το ποσοστό του 5%.

(5) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, υπόκειται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 201 του παρόντος Νόμου διοικητικές κυρώσεις.

Διάθεση εγκεκριμένων επενδύσεων σε περίπτωση αναγκαστικής διάλυσης και εκκαθάρισης της ασφαλιστικής εταιρείας

77. Σε περίπτωση αναγκαστικής διάλυσης και εκκαθάρισης της ασφαλιστικής εταιρείας, το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εγκεκριμένες επενδύσεις της εταιρείας αυτής διατίθεται κατά τα οριζόμενα στο Μέρος XI, άρθρο 163, του παρόντος Νόμου, του οποίου οι διατάξεις υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης της κειμένης νομοθεσίας.

Διαχωρισμός εγκεκριμένων επενδύσεων σε κατηγορίες

78. Οι εγκεκριμένες επενδύσεις, στις οποίες κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να τοποθετεί περιουσιακά της στοιχεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του παρόντος Νόμου πρέπει να τηρούνται χωριστά, σε σχέση με το ύφος και το είδος τους και να ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες—

(α) «Εγκεκριμένες Επενδύσεις Ασφαλίσεων Κλάδου Γενικής Φύσεως»·

(β) «Εγκεκριμένες Επενδύσεις Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής, που Συνδέονται με Επενδύσεις», (κλάδος 3 του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Δεύτερου Παραρτήματος)·

(γ) «Εγκεκριμένες Επενδύσεις Διαχειρίσεως Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων ή Ταμείων και Ομαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας», (κλάδοι 7 και 8 του πιο πάνω Παραρτήματος)· και

(δ) «Εγκεκριμένες Επενδύσεις Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες (β) και (γ)».

Οδηγίες Υπουργού για εγκεκριμένες επενδύσεις

79.—(1) Ο Υπουργός εκδίδει εκάστοτε οδηγίες, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εφεξής καλούμενες «Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις» οι οποίες καθορίζουν—

(α) Τις κατηγορίες των εγκεκριμένων επενδύσεων, στις οποίες μια ασφαλιστική εταιρεία θα δύναται να τοποθετεί τα περιουσιακά της στοιχεία για τους σκοπούς του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου· και

(β) ποσοστιαίους περιορισμούς, αναφορικά με τα ποσά που δύνανται να επενδυθούν σε κάθε κατηγορία εγκεκριμένης επένδυσης.

(2) Οι Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις που εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δε δύνανται να επιβάλλουν στις ασφαλιστικές εταιρείες την υποχρέωση προς τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριμένη κατηγορία εγκεκριμένων επενδύσεων, δύνανται όμως να προβλέπουν κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες επενδύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας του ασφαλιστικού τομέα και της κυπριακής κεφαλαιαγοράς.

(3) Οι Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις υπόκεινται σε αναθεώρηση, οποτεδήποτε ο Υπουργός το κρίνει σκόπιμο.

Απαγόρευση ως προς την επένδυση περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν τεχνικά αποθέματα. Επιβολή διοικητικού προστίμου

80.—(1) Απαγορεύεται στις κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύουν περιουσιακά τους στοιχεία, που καλύπτουν τα τεχνικά τους αποθέματα—

(α) Σε κατηγορίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις, που εκάστοτε ισχύουν· και

(β) κατά τρόπο που να υπερβαίνουν τους ποσοστιαίους περιορισμούς που καθορίζονται στις Οδηγίες αυτές, εξαιρουμένων των τεχνικών αποθεμάτων τα οποία μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του παρόντος Νόμου.

(2) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη όμως των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου, σε εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο Υπουργός δύναται, με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, να επιτρέψει σε ασφαλιστική εταιρεία, κατ' αίτησή της—

(α) Να προβεί σε επενδύσεις για καθορισμένο χρόνο σε άλλες κατηγορίες εγκεκριμένων επενδύσεων για την κάλυψη των τεχνικών της αποθεμάτων· ή/και

(β) να παρεκκλίνει για ορισμένο χρόνο από τους ποσοστιαίους περιορισμούς, που καθορίζονται στις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις.

(3) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, υπόκειται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 201 του παρόντος Νόμου διοικητικές κυρώσεις.

Ασφαλιστήρια Κλάδου Ζωής, συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης

81.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία προσφέρει ασφαλιστήρια Κλάδου Ζωής, των οποίων οι παροχές είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αξία μεριδίων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τύπου ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2001, ή με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβάνονται σε ένα εσωτερικό της ταμείο, το οποίο κατανέμεται συνήθως σε μερίδια, οφείλει να μεριμνά ώστε τα τεχνικά της αποθέματα που καλύπτουν αυτές τις παροχές να αντιπροσωπεύονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό από τα εν λόγω μερίδια ή, εάν δεν υπάρχουν μερίδια, από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Προκειμένου περί κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας η οποία διαθέτει εσωτερικό ταμείο, η εταιρεία αυτή οφείλει επίσης να μεριμνά για την έκδοση Κανονισμού που να περιέχει τους κανόνες λειτουργίας του εσωτερικού αυτού ταμείου. Δεν επιτρέπεται τροποποίησης του Κανονισμού αυτού χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Εφόρου.

(2) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία προσφέρει ασφαλιστήρια Κλάδου Ζωής, των οποίων οι παροχές είναι άμεσα συνδεδεμένες με κάποιο δείκτη μετοχών ή με κάποια άλλη αξία αναφοράς, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να μεριμνά ώστε τα τεχνικά της αποθέματα που αντιστοιχούν στις παροχές αυτές, να αντιπροσωπεύονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό από τα μερίδια, που θεωρούνται ότι απαρτίζουν την αξία αναφοράς ή, εάν δεν υπάρχουν μερίδια, από τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παρέχουν τη δέουσα ασφάλεια και είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμα και τα οποία παρουσιάζουν κατά το δυνατό πιο στενή αντιστοιχία, με τα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία βασίζεται η συγκεκριμένη αξία αναφοράς.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία, οι παροχές που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, ενέχουν εγγύηση σε σχέση με την απόδοση επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη εγγυημένη παροχή, τα αντίστοιχα πρόσθετα τεχνικά αποθέματα που απαιτούνται, υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 76 έως 80 του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση χορήγησης δανείων

82.—(1) Εξαιρουμένων των δανείων, που χορηγούνται από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία σε σχέση με ασφαλιστήρια ζωής μέσα στα πλαίσια της αξίας εξαγοράς τους, σε περίπτωση κατά την οποία αυτά λογίζονται ως εγκεκριμένες επενδύσεις με βάση τις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις, απαγορεύεται οποιαδήποτε παραχώρηση από ασφαλιστική εταιρεία δανείων ή προσωρινών παροχών, έστω και αν αυτά εξασφαλίζονται με υποθήκη, προσωπική εγγύηση ή άλλο τρόπο, σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, διευθυντή, γενικό αντιπρόσωπο, εντεταλμένο ή εσωτερικό αναλογιστή, εγκεκριμένο ελεγκτή, ή υπάλληλο της εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε γονέα, σύζυγο, παιδί, αδελφό ή αδελφή των πιο πάνω ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό στον οποίο οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα κατέχει θέση διοικητικού συμβούλου, διευθυντή, γενικού αντιπροσώπου, εντεταλμένου ή εσωτερικού αναλογιστή, εγκεκριμένου ελεγκτή, υπαλλήλου ή συνεταίρου:

Νοείται ότι, οτιδήποτε διαλαμβάνεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε σχέση με δάνεια που παραχωρούνται από ασφαλιστική εταιρεία σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού «παιδί» περιλαμβάνει προγονό ή προγονή και υιοθετημένο παιδί.

Καταστάσεις σε σχέση με τις εγκεκριμένες επενδύσεις. Μητρώο Επενδύσεων. Επιβολή Διοικητικού Προστίμου

83.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει όπως, εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από την έναρξη του οικονομικού της έτους, υποβάλει στον Έφορο μητρώο, στον καθορισμένο τύπο, σε σχέση με τις εγκεκριμένες επενδύσεις της που εφεξής θα αναφέρεται ως «Μητρώο Επενδύσεων», συνοδευόμενο από κατάσταση κατά τον καθορισμένο τύπο, σε σχέση με την εκτίμηση των τεχνικών αποθεμάτων της εταιρείας.

Νοείται ότι,  στην περίπτωση αντασφαλιστικήςεταιρείας,  το Μητρώο Επενδύσεων συνοδευόμενοαπό κατάσταση κατά τον καθορισμένο τύπο, σε σχέσημε την εκτίμηση των τεχνικών αποθεμάτων τηςεταιρείας,  υποβάλλεται στον Έφορο εντός έξιεβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από τηνέναρξη του οικονομικού της έτους.

(2) Με το Μητρώο Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη ενυπόγραφη δήλωση δύο τουλάχιστο προσώπων, ενός διοικητικού συμβούλου και του ανώτερου εκτελεστικού λειτουργού ή, αν δεν υπάρχει, του γενικού διευθυντή της εταιρείας με την οποία εγγυούνται την ορθότητα του Μητρώου, την ύπαρξη των επενδύσεων που αναφέρονται σε αυτό και ότι οι επενδύσεις αυτές συνάδουν με τις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις:

Νοείται ότι, το Μητρώο Επενδύσεων που αφορά στη δεύτερη τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθε οικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της εταιρείας, και θα υποβάλλεται εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη της πιο πάνω τριμηνίας.

Νοείται περαιτέρω ότι,  το Μητρώο Επενδύσεωναντασφαλιστικής εταιρείας που αφορά τη δεύτερητριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθε οικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από τουςεγκεκριμένους ελεγκτές της εταιρείας,  και θαυποβάλλεται εντός επτά εβδομάδων από τη λήξη τηςπιο πάνω τριμηνίας.

(3) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής και προσφέρει ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με επενδύσεις οφείλει όπως τηρεί ειδικό αρχείο στο οποίο θα καταχωρεί τα περιουσιακά της στοιχεία, που διαθέτει για την κάλυψη των υποχρεώσεών της που συνδέονται με επενδύσεις. Το ειδικό αυτό αρχείο θα συνάπτεται ως προσάρτημα στο Μητρώο Επενδύσεών της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει περισσότερα του ενός μεταβλητά ταμεία, οφείλει να τηρεί για κάθε ένα από αυτά χωριστό ειδικό αρχείο.

(4) Παράλειψη συμμορφώσεως της εταιρείας προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού επάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 196 και 201 του παρόντος Νόμου.

Διαδικασίες ελέγχου εγκεκριμένων επενδύσεων. Επιβολή Διοικητικού Προστίμου

84.—(1) Ο Έφορος δύναται, κατά πάντα χρόνο, να λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για την εξέταση ή επαλήθευση των εγκεκριμένων επενδύσεων, στις οποίες μία κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία προβαίνει δυνάμει του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου.

(2) Η εταιρεία αυτή οφείλει να συμμορφώνεται με κάθε σχετική απαίτηση του Εφόρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της, μέσα σε περίοδο δύο μηνών από την κοινοποίηση της απαίτησης, η εταιρεία υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 196 και 201 του παρόντος Νόμου.