Διαχωρισμός εγκεκριμένων επενδύσεων σε κατηγορίες

78. Οι εγκεκριμένες επενδύσεις, στις οποίες κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να τοποθετεί περιουσιακά της στοιχεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του παρόντος Νόμου πρέπει να τηρούνται χωριστά, σε σχέση με το ύφος και το είδος τους και να ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες—

(α) «Εγκεκριμένες Επενδύσεις Ασφαλίσεων Κλάδου Γενικής Φύσεως»·

(β) «Εγκεκριμένες Επενδύσεις Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής, που Συνδέονται με Επενδύσεις», (κλάδος 3 του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Δεύτερου Παραρτήματος)·

(γ) «Εγκεκριμένες Επενδύσεις Διαχειρίσεως Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων ή Ταμείων και Ομαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας», (κλάδοι 7 και 8 του πιο πάνω Παραρτήματος)· και

(δ) «Εγκεκριμένες Επενδύσεις Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες (β) και (γ)».