Διάθεση εγκεκριμένων επενδύσεων σε περίπτωση αναγκαστικής διάλυσης και εκκαθάρισης της ασφαλιστικής εταιρείας

77. Σε περίπτωση αναγκαστικής διάλυσης και εκκαθάρισης της ασφαλιστικής εταιρείας, το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εγκεκριμένες επενδύσεις της εταιρείας αυτής διατίθεται κατά τα οριζόμενα στο Μέρος XI, άρθρο 163, του παρόντος Νόμου, του οποίου οι διατάξεις υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης της κειμένης νομοθεσίας.