Εγκεκριμένες επενδύσεις κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών. Επιβολή διοικητικού προστίμου

76.—(1) Προς το σκοπό διασφαλίσεως των συμφερόντων των ασφαλισμένων καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου σε σχέση με ασφαλιστική σύμβαση που κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει συνάψει, αυτή έχει υποχρέωση να τοποθετεί, επί συνεχούς βάσεως, περιουσιακά της στοιχεία επαρκή για να καλύπτουν τα τεχνικά της αποθέματα, όπως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο Κεφάλαιο του Μέρους V του παρόντος Νόμου, σε εγκεκριμένες επενδύσεις, οι οποίες με την εξαίρεση των εγκεκριμένων επενδύσεων που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα τα οποία μια ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του παρόντος Νόμου, είναι εκφρασμένες ή ρευστοποιήσιμες στο ίδιο νόμισμα, σύμφωνα με τους κανόνες για νομισματική αντιστοιχία, που περιέχονται στο Μέρος Γ, σε ό,τι αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως ή στο Μέρος Δ, σε ό,τι αφορά τον Κλάδο Ζωής, του Μέρους II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Τέταρτου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, οι κανόνες νομισματικής αντιστοιχίας εφαρμόζονται νοουμένου ότι δεν προσκρούουν στον περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμο.

(2) Τα περιουσιακά στοιχεία που τοποθετούνται σε εγκεκριμένες επενδύσεις δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι ίσης τουλάχιστον αξίας προς την αξία των τεχνικών της αποθεμάτων και να είναι ελεύθερα από κάθε εμπράγματο βάρος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που περιουσιακό στοιχείο που τοποθετείται σε εγκεκριμένη επένδυση υπόκειται μερικώς σε εμπράγματο βάρος, τότε το ποσό το οποίο μπορεί να λογισθεί ως εγκεκριμένη επένδυση είναι το μέρος της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δεν υπόκειται σε εμπράγματο βάρος. Η ύπαρξη εμπράγματου βάρους αναφέρεται ειδικώς στο Μητρώο Επενδύσεων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 83.

(3) Με την εξαίρεση των τεχνικών αποθεμάτων τα οποία μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του παρόντος Νόμου—

(α) Τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα σε σχέση με κινδύνους ή υποχρεώσεις που ευρίσκονται στη Δημοκρατία ή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. πρέπει να ευρίσκονται εντός της Δημοκρατίας ή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. νοουμένου ότι, η τοποθέτηση σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν προσκρούει στις διατάξεις του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου·

(β) κατά την τοποθέτηση των περιουσιακών της στοιχείων σε εγκεκριμένες επενδύσεις, κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη το είδος των εργασιών που ασκεί, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η απόδοση και η δυνατότητα ρευστοποίησης των επενδύσεων και να μεριμνά για τη διαφοροποίηση και επαρκή διασπορά των επενδύσεων αυτών.

(4) Για σκοπούς κάλυψης των τεχνικών αποθεμάτων που αφορούν ασφαλιστήρια του Κλάδου Ζωής συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου γενικού ή ειδικού νόμου, επιτρέπεται σε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία η απόκτηση μετοχών της μητρικής της, νοουμένου ότι τέτοια απόκτηση δε θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής της εταιρείας, όπως αυτό θα καθορίζεται στις εκάστοτε Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις, και νοουμένου ότι για την απόκτηση τέτοιων μετοχών θα τηρούνται οποιαδήποτε άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνονται στις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από το άρθρο 79 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας δε θα πρέπει να υπερβαίνει, οποτεδήποτε, το ποσοστό του 5%.

(5) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, υπόκειται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 201 του παρόντος Νόμου διοικητικές κυρώσεις.