Ασφαλιστική επιχείρηση που διεξάγει εργασίες αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας

75. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται κατά πάντα και στην περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία εγγράφεται στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, είτε ως κυπριακή είτε ως αλλοδαπή, αλλά ασκεί ασφαλιστικές εργασίες αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας.