Τεχνικά αποθέματα. Ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας και εγγυητικό κεφάλαιο της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου

74.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του παρόντος Νόμου, που αναφέρονται στην υποχρέωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία, προς σχηματισμό τεχνικών αποθεμάτων, ισχύουν κατά πάντα και στην περίπτωση της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, για τις ασφαλιστικές εργασίες που αυτή ασκεί στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 73 του παρόντος Νόμου που αναφέρονται στην υποχρέωση αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία, προς σχηματισμό ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας και τον καθορισμό του εγγυητικού κεφαλαίου ισχύουν και στην περίπτωση της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, για τις ασφαλιστικές εργασίες που αυτή ασκεί στη Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο Μέρος Β του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πέμπτου Παραρτήματος.

(3) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δε θα ισχύουν προκειμένου περί της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, η οποία θα διέπεται κατά πάντα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν στην άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.