Οδηγίες Υπουργού για εγκεκριμένες επενδύσεις

79.—(1) Ο Υπουργός εκδίδει εκάστοτε οδηγίες, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εφεξής καλούμενες «Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις» οι οποίες καθορίζουν—

(α) Τις κατηγορίες των εγκεκριμένων επενδύσεων, στις οποίες μια ασφαλιστική εταιρεία θα δύναται να τοποθετεί τα περιουσιακά της στοιχεία για τους σκοπούς του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου· και

(β) ποσοστιαίους περιορισμούς, αναφορικά με τα ποσά που δύνανται να επενδυθούν σε κάθε κατηγορία εγκεκριμένης επένδυσης.

(2) Οι Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις που εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δε δύνανται να επιβάλλουν στις ασφαλιστικές εταιρείες την υποχρέωση προς τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριμένη κατηγορία εγκεκριμένων επενδύσεων, δύνανται όμως να προβλέπουν κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες επενδύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας του ασφαλιστικού τομέα και της κυπριακής κεφαλαιαγοράς.

(3) Οι Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις υπόκεινται σε αναθεώρηση, οποτεδήποτε ο Υπουργός το κρίνει σκόπιμο.