Απαγόρευση ως προς την επένδυση περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν τεχνικά αποθέματα. Επιβολή διοικητικού προστίμου

80.—(1) Απαγορεύεται στις κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύουν περιουσιακά τους στοιχεία, που καλύπτουν τα τεχνικά τους αποθέματα—

(α) Σε κατηγορίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις, που εκάστοτε ισχύουν· και

(β) κατά τρόπο που να υπερβαίνουν τους ποσοστιαίους περιορισμούς που καθορίζονται στις Οδηγίες αυτές, εξαιρουμένων των τεχνικών αποθεμάτων τα οποία μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σχηματίζει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του παρόντος Νόμου.

(2) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη όμως των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου, σε εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο Υπουργός δύναται, με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, να επιτρέψει σε ασφαλιστική εταιρεία, κατ' αίτησή της—

(α) Να προβεί σε επενδύσεις για καθορισμένο χρόνο σε άλλες κατηγορίες εγκεκριμένων επενδύσεων για την κάλυψη των τεχνικών της αποθεμάτων· ή/και

(β) να παρεκκλίνει για ορισμένο χρόνο από τους ποσοστιαίους περιορισμούς, που καθορίζονται στις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις.

(3) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, υπόκειται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 201 του παρόντος Νόμου διοικητικές κυρώσεις.