Ασφαλιστήρια Κλάδου Ζωής, συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης

81.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία προσφέρει ασφαλιστήρια Κλάδου Ζωής, των οποίων οι παροχές είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αξία μεριδίων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τύπου ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2001, ή με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβάνονται σε ένα εσωτερικό της ταμείο, το οποίο κατανέμεται συνήθως σε μερίδια, οφείλει να μεριμνά ώστε τα τεχνικά της αποθέματα που καλύπτουν αυτές τις παροχές να αντιπροσωπεύονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό από τα εν λόγω μερίδια ή, εάν δεν υπάρχουν μερίδια, από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Προκειμένου περί κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας η οποία διαθέτει εσωτερικό ταμείο, η εταιρεία αυτή οφείλει επίσης να μεριμνά για την έκδοση Κανονισμού που να περιέχει τους κανόνες λειτουργίας του εσωτερικού αυτού ταμείου. Δεν επιτρέπεται τροποποίησης του Κανονισμού αυτού χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Εφόρου.

(2) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία προσφέρει ασφαλιστήρια Κλάδου Ζωής, των οποίων οι παροχές είναι άμεσα συνδεδεμένες με κάποιο δείκτη μετοχών ή με κάποια άλλη αξία αναφοράς, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να μεριμνά ώστε τα τεχνικά της αποθέματα που αντιστοιχούν στις παροχές αυτές, να αντιπροσωπεύονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό από τα μερίδια, που θεωρούνται ότι απαρτίζουν την αξία αναφοράς ή, εάν δεν υπάρχουν μερίδια, από τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παρέχουν τη δέουσα ασφάλεια και είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμα και τα οποία παρουσιάζουν κατά το δυνατό πιο στενή αντιστοιχία, με τα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία βασίζεται η συγκεκριμένη αξία αναφοράς.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία, οι παροχές που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, ενέχουν εγγύηση σε σχέση με την απόδοση επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη εγγυημένη παροχή, τα αντίστοιχα πρόσθετα τεχνικά αποθέματα που απαιτούνται, υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 76 έως 80 του παρόντος Νόμου.