Απαγόρευση χορήγησης δανείων

82.—(1) Εξαιρουμένων των δανείων, που χορηγούνται από κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία σε σχέση με ασφαλιστήρια ζωής μέσα στα πλαίσια της αξίας εξαγοράς τους, σε περίπτωση κατά την οποία αυτά λογίζονται ως εγκεκριμένες επενδύσεις με βάση τις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις, απαγορεύεται οποιαδήποτε παραχώρηση από ασφαλιστική εταιρεία δανείων ή προσωρινών παροχών, έστω και αν αυτά εξασφαλίζονται με υποθήκη, προσωπική εγγύηση ή άλλο τρόπο, σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, διευθυντή, γενικό αντιπρόσωπο, εντεταλμένο ή εσωτερικό αναλογιστή, εγκεκριμένο ελεγκτή, ή υπάλληλο της εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε γονέα, σύζυγο, παιδί, αδελφό ή αδελφή των πιο πάνω ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό στον οποίο οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα κατέχει θέση διοικητικού συμβούλου, διευθυντή, γενικού αντιπροσώπου, εντεταλμένου ή εσωτερικού αναλογιστή, εγκεκριμένου ελεγκτή, υπαλλήλου ή συνεταίρου:

Νοείται ότι, οτιδήποτε διαλαμβάνεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε σχέση με δάνεια που παραχωρούνται από ασφαλιστική εταιρεία σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού «παιδί» περιλαμβάνει προγονό ή προγονή και υιοθετημένο παιδί.