Καταστάσεις σε σχέση με τις εγκεκριμένες επενδύσεις. Μητρώο Επενδύσεων. Επιβολή Διοικητικού Προστίμου

83.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει όπως, εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από την έναρξη του οικονομικού της έτους, υποβάλει στον Έφορο μητρώο, στον καθορισμένο τύπο, σε σχέση με τις εγκεκριμένες επενδύσεις της που εφεξής θα αναφέρεται ως «Μητρώο Επενδύσεων», συνοδευόμενο από κατάσταση κατά τον καθορισμένο τύπο, σε σχέση με την εκτίμηση των τεχνικών αποθεμάτων της εταιρείας.

Νοείται ότι,  στην περίπτωση αντασφαλιστικήςεταιρείας,  το Μητρώο Επενδύσεων συνοδευόμενοαπό κατάσταση κατά τον καθορισμένο τύπο, σε σχέσημε την εκτίμηση των τεχνικών αποθεμάτων τηςεταιρείας,  υποβάλλεται στον Έφορο εντός έξιεβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από τηνέναρξη του οικονομικού της έτους.

(2) Με το Μητρώο Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη ενυπόγραφη δήλωση δύο τουλάχιστο προσώπων, ενός διοικητικού συμβούλου και του ανώτερου εκτελεστικού λειτουργού ή, αν δεν υπάρχει, του γενικού διευθυντή της εταιρείας με την οποία εγγυούνται την ορθότητα του Μητρώου, την ύπαρξη των επενδύσεων που αναφέρονται σε αυτό και ότι οι επενδύσεις αυτές συνάδουν με τις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις:

Νοείται ότι, το Μητρώο Επενδύσεων που αφορά στη δεύτερη τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθε οικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της εταιρείας, και θα υποβάλλεται εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη της πιο πάνω τριμηνίας.

Νοείται περαιτέρω ότι,  το Μητρώο Επενδύσεωναντασφαλιστικής εταιρείας που αφορά τη δεύτερητριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθε οικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από τουςεγκεκριμένους ελεγκτές της εταιρείας,  και θαυποβάλλεται εντός επτά εβδομάδων από τη λήξη τηςπιο πάνω τριμηνίας.

(3) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής και προσφέρει ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με επενδύσεις οφείλει όπως τηρεί ειδικό αρχείο στο οποίο θα καταχωρεί τα περιουσιακά της στοιχεία, που διαθέτει για την κάλυψη των υποχρεώσεών της που συνδέονται με επενδύσεις. Το ειδικό αυτό αρχείο θα συνάπτεται ως προσάρτημα στο Μητρώο Επενδύσεών της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει περισσότερα του ενός μεταβλητά ταμεία, οφείλει να τηρεί για κάθε ένα από αυτά χωριστό ειδικό αρχείο.

(4) Παράλειψη συμμορφώσεως της εταιρείας προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού επάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 196 και 201 του παρόντος Νόμου.