Διαδικασίες ελέγχου εγκεκριμένων επενδύσεων. Επιβολή Διοικητικού Προστίμου

84.—(1) Ο Έφορος δύναται, κατά πάντα χρόνο, να λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για την εξέταση ή επαλήθευση των εγκεκριμένων επενδύσεων, στις οποίες μία κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία προβαίνει δυνάμει του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου.

(2) Η εταιρεία αυτή οφείλει να συμμορφώνεται με κάθε σχετική απαίτηση του Εφόρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της, μέσα σε περίοδο δύο μηνών από την κοινοποίηση της απαίτησης, η εταιρεία υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 196 και 201 του παρόντος Νόμου.