Εγκεκριμένες επενδύσεις αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

85.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού, οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, άρθρα 76 έως 84, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που ασκούν ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα σε σχέση με κινδύνους ή υποχρεώσεις που ευρίσκονται στη Δημοκρατία, πρέπει να ευρίσκονται εντός της Δημοκρατίας.

(3) Η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να υποβάλει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 83 Μητρώο Επενδύσεων εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από την έναρξη του οικονομικού της έτους. Με το Μητρώο Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 83, που υπογράφεται από το γενικό αντιπρόσωπο της επιχείρησης αυτής στη Δημοκρατία και ένα από τους διοικητικούς της συμβούλους.

Νοείται ότι, το Μητρώο Επενδύσεων που αφορά στηδεύτερη τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθεοικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο καιυπογεγραμμένο από τους εγκεκριμένους ελεγκτές τηςεπιχείρησης και θα υποβάλλεται εντός πέντεεβδομάδων από τη λήξη της πιο πάνω τριμηνίας.

(4)  Στην περίπτωση αλλοδαπής αντασφαλιστικής επιχείρησης,  το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1)  τουάρθρου 83, Μητρώο Επενδύσεων, υποβάλλεται εντόςεπτά εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από τηνέναρξη του οικονομικού της έτους. Με το Μητρώο Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 83, πουυπογράφεται από το γενικό αντιπρόσωπο τηςεπιχείρησης αυτής στη ∆ημοκρατία και ένα από τουςδιοικητικούς της συμβούλους:

Νοείται ότι, το Μητρώο Επενδύσεων που αφορά στη δεύτερη τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθεοικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από τους εγκεκριμένους ελεγκτές τηςεπιχείρησης,  και θα υποβάλλεται εντός οκτώεβδομάδων από τη λήξη της πιο πάνω τριμηνίας.