Εγκεκριμένες επενδύσεις της Ένωσης Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου

86.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου του άρθρου αυτού, οι διατάξεις των άρθρων 76 και 77, και 79 έως 84 του προηγούμενου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, εφαρμόζονται και στην περίπτωση της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Μητρώο Επενδύσεων, που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 83, υποβάλλεται στον Έφορο εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από την έναρξη του οικονομικού της έτους. Με το Μητρώο Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 83, που υπογράφεται από το γενικό αντιπρόσωπο της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, στη Δημοκρατία καθώς και από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Ενώσεως.

(3) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων του άρθρου αυτού δε θα ισχύουν και η Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου θα διέπεται κατά πάντα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν στην άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία, από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.