Ετήσιοι λογαριασμοί και ισολογισμός κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας

87.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση όπως, με τη λήξη του οικονομικού της έτους, καταρτίζει λογαριασμό εσόδων, ισολογισμό και λογαριασμό κερδών και ζημιών, ή, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που δεν ασκεί εργασίες χάριν κέρδους, λογαριασμό εσόδων και εξόδων.

(2) Με οδηγίες που εκάστοτε εκδίδονται από τον Έφορο, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο εγγράφων. Με τις οδηγίες αυτές καθορίζεται επίσης κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται υπό μορφή σημειώματος, κατάστασης ή έκθεσης επισυνημμένης στα έγγραφα αυτά. Με οδηγίες επίσης του Εφόρου δύναται να καθορίζεται και ο τύπος και το περιεχόμενο κάθε άλλου εγγράφου ή πιστοποιητικού, του οποίου η προσκόμιση απαιτείται, προκειμένου να επαληθευθούν οι πληροφορίες που περιέχονται στα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έγγραφα, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο κάθε άλλου εγγράφου προβλεπόμενου στο Μέρος αυτό του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να διατηρεί πλήρη λογιστικά βιβλία και δικαιολογητικά στοιχεία καθώς και μητρώα και άλλες πληροφορίες βάσει των οποίων ετοιμάζονται οι λογαριασμοί, ισολογισμοί καθώς και άλλα έγγραφα και καταστάσεις που προβλέπονται στο Μέρος αυτό του παρόντος Νόμου, για περίοδο τουλάχιστον επτά ετών, τα οποία θα τίθενται κατά πάντα χρόνο στη διάθεση του Εφόρου προς επιθεώρηση και έλεγχο.