Ειδικές διατάξεις για ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί εργασίες τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως όσο και στον Κλάδο Ζωής

88. Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου, ασκεί παράλληλα εργασίες τόσο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως όσο και στον Κλάδο Ζωής, έχει υποχρέωση όπως—

(α) Απεικονίζει στους λογαριασμούς της, τις πηγές των αποτελεσμάτων για κάθε κατηγορία εργασιών, ασφαλίσεων Κλάδου Γενικής Φύσεως και ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής. Για το σκοπό αυτό το σύνολο των εσόδων, ιδίως ασφάλιστρα, πληρωμές από αντασφαλιστές, πρόσοδοι επενδύσεων, και εξόδων, ιδίως ποσά που καταβάλλονται για διευθέτηση απαιτήσεων, προσθήκη τεχνικών αποθεμάτων, πληρωμή αντασφαλίστρων, έξοδα διαχείρισης σε σχέση με ασφαλιστικές εργασίες, αναλύεται ανάλογα με την πηγή προέλευσης.

Στοιχεία κοινά και για τους δύο Κλάδους, Κλάδο Γενικής Φύσεως, Κλάδο Ζωής, δύνανται να κατανέμονται, νοουμένου ότι γίνεται ειδική αναφορά στις σημειώσεις στους τύπους, που συνοδεύουν το λογαριασμό κερδών και ζημιών, υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης του Εφόρου·

(β) συντάσσει, με βάση τους λογαριασμούς της, αναλυτική κατάσταση των στοιχείων με τα οποία συγκροτείται κάθε περιθώριο φερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του παρόντος Νόμου.