Δεσμοί μεταξύ ασφαλιστικών και άλλων εταιρειών. Ποινικό αδίκημα

89.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία μια κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει οικονομικούς, εμπορικούς ή διοικητικούς δεσμούς με άλλη κυπριακή εταιρεία, ανεξάρτητα αν η εταιρεία αυτή είναι ασφαλιστική ή όχι, η ασφαλιστική αυτή εταιρεία οφείλει όπως αποκαλύψει τους δεσμούς αυτούς στον Έφορο και υποβάλει προς έγκριση συμφωνία διαχείρισης, που υπογράφεται από τις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες. Ο Έφορος βεβαιώνεται ότι οι λογαριασμοί των εταιρειών αυτών δε στρεβλώνονται με συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ τους ή με ρυθμίσεις οποιασδήποτε μορφής που ενδέχεται να επηρεάσουν την κατανομή εξόδων και εσόδων.

(2) Παράλειψη αποκαλύψεως των δεσμών αυτών κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.