Περιοδική έρευνα ορισμένων ασφαλιστικών εταιρειών από εντεταλμένο αναλογιστή

90.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής ή κάθε  αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση μεικτών δραστηριοτήτων όταν αυτή ασκεί κυρίως εργασίες αντασφάλισης, έχει υποχρέωση—

(α) Να μεριμνά, στη λήξη του οικονομικού της έτους, για τη διεξαγωγή ετήσιας έρευνας από εντεταλμένο αναλογιστή, που διορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, για την οικονομική της κατάσταση, που να περιλαμβάνει και εκτίμηση των τεχνικών της αποθεμάτων

(β) μετά την αποπεράτωση τέτοιας έρευνας, ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας που διεξάγεται σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε σχέση με τη διανομή κερδών ή οποιασδήποτε έρευνας της οποίας τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στο κοινό, να μεριμνά για την κατάρτιση συνοπτικής κατάστασης της έκθεσης του εντεταλμένου αναλογιστή κατά τον καθορισμένο τύπο.

(2) Η ετήσια έρευνα, που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), διεξάγεται σύμφωνα με κριτήρια, αρχές ή μεθόδους που καθορίζονται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Τέταρτο Παράρτημα, διαλαμβάνει δε εκτίμηση των τεχνικών αποθεμάτων της εταιρείας αναφορικά με όλες τις εργασίες της σε κάθε κλάδο που εμπίπτει στον Κλάδο Ζωής ή στην περίπτωση αντασφαλιστικής εταιρείας, αναφορικά με όλες τις εργασίες που διεξάγει.

(3) Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Έφορος δύναται να απαιτήσει εγγράφως από οποιαδήποτε εταιρεία για την οποία έχει εύλογες υποψίες ότι δεν διεξάγει τις εργασίες της στον Κλάδο Ζωής ή τις εργασίες αντασφάλισης σύμφωνα με υγιείς ασφαλιστικές αρχές, όπως υποβάλει στον Έφορο, εντός δύο μηνών από τη βεβαιωμένη παραλαβή της απαίτησης του Εφόρου, εκτίμηση των τεχνικών αποθεμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) καθώς και της κατάστασης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού.