Βεβαίωση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας του κλάδου ζωής

91. Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής, οφείλει όπως συνυποβάλλει, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 92 του παρόντοςΝόμου έγγραφα, και βεβαίωση ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις οδηγίες του Εφόρου, που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να υπογράφεται, εκτός από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 92 του παρόντος Νόμου, και από τον λειτουργό συμμόρφωσης, που η εταιρεία οφείλει να διορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 69 του περί της  Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.