Κατάθεση λογαριασμών και άλλων στοιχείων στον Έφορο

92.—(1) Οι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και οι καταστάσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες διατάξεις του Μέρους αυτού, κατατίθενται από κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία στον Έφορο εντός πέντε μηνών από τη λήξη του οικονομικού της έτους. Τα έγγραφα αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καθώς και από το διευθύνοντα σύμβουλο, εάν η εταιρεία έχει διορίσει τέτοιο αξιωματούχο:

Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται να παρατείνει την προθεσμία των πέντε μηνών κατά δύο το πολύ μήνες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία αιτιολογήσει επαρκώς την αίτησή της προς παράταση της προθεσμίας, και εφόσον υποβάλει τη σχετική αίτηση ένα τουλάχιστο μήνα πριν την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε μηνών.

(2) Μαζί με τους λογαριασμούς που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε μηνών, συνυποβάλλονται κατά τον καθορισμένο τύπο, και η κατάσταση αναφορικά με τα τεχνικά αποθέματα καθώς και η κατάσταση αναφορικά με το περιθώριο φερεγγυότητας τής εταιρείας, υπολογισμένα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, στο άρθρο 67 ή 68 του παρόντος Νόμου. Οι καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται στον ισολογισμό της εταιρείας·

Νοείται ότι, μαζί με τις πιο πάνω αναφερόμενες καταστάσεις συνυποβάλλονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και οι καταστάσεις προσαρμοσμένης φερεγγυότητας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 70Α και 70Β.

(3) Ο Έφορος καθορίζει με εγκύκλιο του τον τρόπο υποβολής των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια εγγράφων.

(4) Με το λογαριασμό εσόδων και τον ισολογισμό της η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία συνυποβάλλει στον Έφορο και την ετήσια έκθεση της εταιρείας για το αντίστοιχο οικονομικό έτος, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στις οδηγίες του Εφόρου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 87 του παρόντος Νόμου.

(5) Εφόσον η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία καταθέσει τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και καταθέσει συγχρόνως αντίγραφο τους στον Έφορο Εταιρειών δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου τότε—

(α) Το άρθρο 122 του περί Εταιρειών Νόμου δε θα τυγχάνει εφαρμογής· και

(β) τα αντίγραφα που θα κατατίθενται στον Έφορο Εταιρειών θα λογίζονται από κάθε άποψη ως κατατεθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του ειρημένου άρθρου 122.

(6) Η κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει όπως, κατ' αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, αποστέλλει προς αυτόν αντίγραφο των κατατεθέντων δυνάμει του άρθρου αυτού λογαριασμών, και του ισολογισμού, καθώς και της ετήσιας έκθεσης της εταιρείας. Αντίγραφα των πιο πάνω διατίθενται προς επιθεώρηση, από οποιοδήποτε μέτοχο ή κάτοχο ασφαλιστηρίου, που το επιθυμεί, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

(7) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού, οποιαδήποτε μνεία στο Μέρος αυτό σε λογαριασμούς και ισολογισμούς θα λογίζεται ως περιλαμβάνουσα καταστάσεις, εκθέσεις ή πιστοποιητικά, προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 87 και στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

(8) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να παρέχει στον Έφορο, κατ' έτος ή οποτεδήποτε της ζητηθεί, στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη επαρκούς αντασφάλισής της ή που αιτιολογούν το αίτημά της προς εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή. Ο Έφορος καθορίζει με εγκύκλιο τον τρόπο υποβολής των εν λόγω στοιχείων.