Εξέταση λογαριασμών και καταστάσεων από τον Έφορο

93.—(1) Ο Έφορος εξετάζει τους λογαριασμούς, ισολογισμό και καταστάσεις που του υποβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και (2) του άρθρου 92, και εφόσον κρίνει ότι τα έγγραφα αυτά περιέχουν ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, καλεί την ενδιαφερόμενη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία να παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις και να προβεί σε διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων αυτών μέσα στην προθεσμία που τάσσεται προς τούτο από τον Έφορο.

(2) Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία παραλείψει να το πράξει μέσα στην τακτή προθεσμία, ο Έφορος δύναται να της επιβάλει κυρώσεις, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 196 και 201 του παρόντος Νόμου.