Έλεγχος λογαριασμών

94. Οι λογαριασμοί και ισολογισμοί κάθε κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας θα ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή κατά τον καθορισμένο με Κανονισμούς τρόπο.