Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις

95.—(1) Επιπλέον από τις άλλες υποχρεώσεις, που της επιβάλλουν οι προηγούμενες διατάξεις του Μέρους αυτού, κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που συνιστάται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση όπως, κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εταιρικών της χρήσεων, ετοιμάζει, ανά τριμηνία, συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις κατά τον καθορισμένο τύπο, τις οποίες υποβάλλει στον Έφορο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της κάθε τριμηνίας.

(2) Οι τριμηνιαίες αυτές καταστάσεις υποβάλλονται προς το σκοπό ελέγχου της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας αυτής, σε συνάρτηση με το τριετές πρόγραμμα δραστηριότητας, που έχει υποβάλει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου.

(3) Η υποχρέωση προς υποβολή τριμηνιαίων καταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, ισχύει και στην περίπτωση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας που επεκτείνει τις εργασίες της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε άλλο ή άλλους ασφαλιστικούς κλάδους, εφόσον ο Έφορος κρίνει ότι η επέκταση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.