Τερματισμός διορισμού εγκεκριμένου ελεγκτή

96.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των καθηκόντων του εγκεκριμένου ελεγκτή, ο Έφορος, με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να απαιτήσει από την ασφαλιστική εταιρεία, τον άμεσο τερματισμό του διορισμού, και η εταιρεία υποχρεούται να συμμορφωθεί.

(2) Η απόφαση αυτή του Εφόρου δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Υπουργού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του παρόντος Νόμου.