Διορισμό εντεταλμένου αναλογιστή. Ποινικό αδίκημα

97.—(1) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που κατέχει άδεια ασκήσεως εργασιών στον Κλάδο Ζωής, ή που ασκεί εργασίες του Κλάδου Γενικής Φύσεως και εκδίδει ασφαλιστήρια που καλύπτουν κινδύνους στους κλάδους ατυχημάτων και ασθενειών, με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, κάθε κυπριακή αντασφαλιστική επιχείρηση και κάθε ασφαλιστική επιχείρηση μεικτών δραστηριοτήτων, όταν αυτή ασκεί κυρίως εργασίες αντασφάλισης, έχει υποχρέωση όπως εντός τριάντα ημερών από την έναρξη των εργασιών της προβεί στο διορισμό του εντεταλμένου αναλογιστή της. Ως εντεταλμένος αναλογιστής δύναται να διοριστεί και ο εσωτερικός αναλογιστής, που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ικανοποιεί τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί ως εντεταλμένος αναλογιστής ο γενικός διευθυντής της εταιρείας.

(2) Για το διορισμό του εντεταλμένου αναλογιστή απαιτείται—

(α) Το πρόσωπο αυτό να κατέχει τα καθορισμένα με Κανονισμούς προσόντα και να ικανοποιεί κάθε άλλη προϋπόθεση που τίθεται στους Κανονισμούς αυτούς·

(β) να είναι πρόσωπο ικανό και κατάλληλο κατά την έννοια του εδαφίου (5) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου·

(γ) ο διορισμός του προσώπου αυτού να τύχει της εγκρίσεως του Εφόρου.

(3) Ο διορισμός του εντεταλμένου αναλογιστή ανακοινώνεται εγγράφως στον Έφορο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από το διορισμό. Στο έγγραφο της ανακοίνωσης αναφέρονται η ημέρα του διορισμού, το όνομα και τα προσόντα του προσώπου που διορίζεται στη θέση εντεταλμένου αναλογιστή και το γεγονός ότι αυτός τυγχάνει αποδεδειγμένα ικανό και κατάλληλο πρόσωπο.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία τερματίζεται ο διορισμός του εντεταλμένου αναλογιστή από οποιαδήποτε αιτία, η ασφαλιστική εταιρεία έχει υποχρέωση μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών να προβεί στο διορισμό άλλου, εις αντικατάστασή του.

(5) Ο τερματισμός του διορισμού του εντεταλμένου αναλογιστή ανακοινώνεται εγγράφως στον Έφορο, από την ασφαλιστική εταιρεία και τον ίδιο τον εντεταλμένο αναλογιστή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, αφότου επεσυνέβη ο τερματισμός. Στο έγγραφο της ανακοίνωσης καθορίζονται οι λόγοι για τους οποίους τερματίστηκε ο διορισμός και ο Έφορος δύναται να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις για τους λόγους αυτούς, είτε από τον ίδιο τον εντεταλμένο αναλογιστή είτε από την ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος ενίσταται στο διορισμό του εντεταλμένου αναλογιστή οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως την απόφασή του στην ασφαλιστική εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 96, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν κατά πάντα και στην προκειμένη περίπτωση.

(7) Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, που υπέχει υποχρέωση προς διορισμό εντεταλμένου αναλογιστή κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, και παραλείπει να το πράξει μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (4) του άρθρου αυτού, δεν επιτρέπεται να ασκεί νέες ασφαλιστικές εργασίες, μέχρις ότου προβεί στο διορισμό. Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών.