Καθήκοντα εντεταλμένου αναλογιστή

98.—(1) Τα καθήκοντα του εντεταλμένου αναλογιστή περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων—

(α) Τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων στους οποίους υπόκειται η εταιρεία, στην έκταση που αυτοί δύνανται να επηρεάσουν την ικανότητά της—

(i) να ικανοποιεί απαιτήσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήρια του Κλάδου Ζωής, κατά το χρόνο που αυτές καθίστανται πληρωτέες· ή

(ii) να εκπληρώνει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που πηγάζουν από τέτοια ασφαλιστήρια, λαμβάνοντας υπ' όψη τα συμφέροντα των ασφαλισμένων

(β) την πληροφόρηση της διεύθυνσης της εταιρείας, στο επίπεδο που αυτός θεωρεί κατάλληλο, εάν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εταιρεία—

(i) δεν εκπληρώνει ή αδυνατεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από ασφαλιστήρια του Κλάδου Ζωής, λαμβάνοντας υπ' όψη τα συμφέροντα των ασφαλισμένων έτσι ώστε αυτοί να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης· ή

(ii) συνάπτει ή δύναται να συνάψει νέα ασφαλιστήρια στον Κλάδο Ζωής με ανεπαρκείς όρους· ή

(iii) δεν έχει ή δυνατό να μην έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους για να εκπληρώσει βάσιμες απαιτήσεις κατά το χρόνο που αυτές καθίστανται πληρωτέες, συμπεριλαμβανομένων και των εύλογων προσδοκιών των ασφαλισμένων ως προς την απόδοση κερδών

(γ) τη διεξαγωγή αναλογιστικών ερευνών και ετοιμασία καταστάσεων, όπως αυτές απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους·

(δ) την ετοιμασία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής ανασυγκρότησης και του σχεδίου βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που η εταιρεία οφείλει να υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος Νόμου·

(ε) να λαμβάνει από την εταιρεία πληροφορίες και επεξηγήσεις τις οποίες αυτός θεωρεί αναγκαίες για τη σωστή διεξαγωγή των καθηκόντων του και να συμβουλεύει, για το σκοπό αυτό, την εταιρεία ως προς τα αρχεία και τα συστήματα που είναι απαραίτητα, για τη λήψη των πληροφοριών και επεξηγήσεων αυτών.

(2) Κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, ο εντεταλμένος αναλογιστής οφείλει να—

(α) Λαμβάνει υπ' όψη γενικά αποδεκτές αναλογιστικές αρχές·

(β) είναι αντικειμενικός·

(γ) παίρνει λογικά μέτρα, ώστε να ικανοποιείται ότι δεν είναι προκατειλημμένος ή δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε συγκρουόμενα συμφέροντα και στην αντίθετη περίπτωση να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα.

(3) Για τη σωστή διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντεταλμένου αναλογιστή, η εταιρεία οφείλει να—

(α) Του παρέχει, οποτεδήποτε αυτός το θεωρεί αναγκαίο, άμεση πρόσβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας·

(β) τον τηρεί ενήμερο για τις εργασίες της και για οποιαδήποτε άλλα της σχέδια, συμπεριλαμβανομένων και εργασιών ή σχεδίων συνδεδεμένων εταιρειών, εάν αυτά θεωρούνται σχετικά·

(γ) του παρέχει ικανοποιητικά μέσα για τη διεξαγωγή των εργασιών του, στην περίπτωση που αυτός τυγχάνει υπάλληλος της·

(δ) τηρεί τέτοια αρχεία και διαθέτει τέτοια συστήματα που αυτός θεωρεί αναγκαία, στα οποία ο εντεταλμένος αναλογιστής θα έχει πρόσβαση κατά πάντα χρόνο·

(ε) ζητά τη συμβουλή του σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα δραστηριότητάς της στις πρακτικές ή σε άλλα δεδομένα σε σχέση με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων στον Κλάδο Ζωής· και

(στ) λαμβάνει υπόψη τη συμβουλή του, είτε αυτή δόθηκε με βάση την παράγραφο (ε), είτε δόθηκε ύστερα από δική του πρωτοβουλία, την οποία συμβουλή ο εντεταλμένος αναλογιστής θα μπορεί να παρουσιάσει, εάν αυτός το ζητήσει, απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.