Εφαρμογή επί αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

99. Όλες οι προηγούμενες διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που κατέχουν άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, τα υποβαλλόμενα κατά το άρθρο 92 έγγραφα υπογράφονται και από το γενικό αντιπρόσωπο της αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, επί πλέον από τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 92 πρόσωπα:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως εντεταλμένος αναλογιστής μιας αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης δύναται να διοριστεί και ο αναλογιστής που έχει διοριστεί σε ανάλογη θέση από τη μητρική ασφαλιστική επιχείρηση, εφόσον κατέχει τα καθορισμένα προσόντα ή άλλα ισότιμα κατά την κρίση του Υπουργού προσόντα.