Λογαριασμοί και οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου

100.—(1) Η Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εργασίες που αυτή ασκεί στη Δημοκρατία, έχει υποχρέωση όπως—

(α) Τηρεί τακτικούς και ειδικούς λογαριασμούς·

(β) μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους υποβάλει, στον Έφορο, κατά τον καθορισμένο τύπο, έκθεση για το σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών, που άσκησε στη Δημοκρατία· και

(γ) υποβάλει στον Έφορο, κατά τον καθορισμένο τύπο, κατάσταση αναφορικά με τα τεχνικά αποθέματα καθώς και κατάσταση αναφορικά με το περιθώριο φερεγγυότητάς της, υπολογισμένα κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του παρόντος Νόμου. Οι καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται στον υποβαλλόμενο ισολογισμό.

(2) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου του άρθρου αυτού δε θα ισχύουν προκειμένου περί της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, η οποία θα διέπεται κατά πάντα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν στην άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία, από ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.