Καταβολή τελών

101. Κατά την υποβολή των ετήσιων λογαριασμών δυνάμει των διατάξεων του Μέρους αυτού, καταβάλλονται τα καθορισμένα με Κανονισμούς, κατά περίπτωση, τέλη.